Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 17677Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Defensie van 25 juni 2014, IENM/BSK-2014/119321, tot wijziging van de Regeling valschermspringen 2010 onder meer in verband met de toevoeging van het valschermspringgebied Seppe Airport en van de Regeling luchtverkeersdienstverlening in verband met een wijziging van de Aerodrome Traffic Zones

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Defensie,

Gelet op de artikelen 1a, derde lid, en 8 van het Luchtverkeersreglement;

BESLUITEN:

ARTIKEL I

De bijlage bij de Regeling valschermspringen 2010 komt te luiden:

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 VAN DE REGELING VALSCHERMSPRINGEN 2010

Vaste valschermspringgebieden

Locatie

Maximale springhoogte

Coördinaten

Toegestaan tijdstip

Ameland

FL 090

53°27'06"NB 005°40'38"OL

01 APR-31 OCT

during AD OPR HR

Echten

FL 130

52°43'56"NB 006°25'57"OL

Daily UDP

Eelde

FL 130

53°07'30"NB 006°35'00"OL

SAT, SUN, HOL: begin UDP-1900 (1800)

During summertime FRI: 1500-1800

Hoogeveen

FL 150

52°43'51"NB 006°30'58"OL

During AD OPR HR

Leusderheide

FL 130

52°06'14"NB 005°20'34"OL

Daily 0800-1600 (0700-1500)

Oostelijk Flevoland

FL 060

52°25'07"NB 005°30'15"OL

Daily UDP

Oostwold

FL 150

53°12'36"NB 007°02'04"OL

MON-FRI: 0900-1900 (0800-1800)

SAT, SUN, HOL: 0900 (0800)-end UDP

Rhoon

FL 120

51°51'08"NB 004°26'10"OL

Daily UDP

Spier

FL 130

52°48'01"NB 006°28'19"OL

Daily UDP

Teuge

FL 130

52°14'41"NB 006°02'48"OL

MON-FRI: 0700-1900 (0600-1800)

SAT, SUN, HOL: 0800-1900 (0700-1800)

Texel

FL 150

53°06'55"NB 004°50'01"OL

Daily UDP

Winde

FL 130

53°07'38"NB 006°31'51"OL

SAT, SUN, HOL: begin UDP-1900 (1800)

Cluster Noord-Brabant

     

Rijsbergen

FL 100

51°31'00"NB 004°41'00"OL

Daily UDP

Seppe Airport

FL 100

51°33'00"NB 004°33'00"OL

Daily UDP

Schijf

FL 100

51°29'00"NB 004°35'00"OL

Daily UDP

Oud Gastel

FL 100

51°34'00"NB 004°32'00"OL

Daily UDP

Cluster Zeeland

     

’s-Heer Arendskerke

FL 100

51°29'56"NB 003°47'07"OL

Daily UDP

Oud Sabbinge

FL 100

51°31'24"NB 003°47'03"OL

Daily UDP

Zuid v. Midden-Zeeland

FL 100

51°30'26"NB 003°44'37"OL

Daily UDP

Cluster Utrecht

     

Baarn

FL 60

52°12'30"NB 005°19'00"OL

MON-SAT: 0700 (0600)-end UDP

SUN, HOL: 1000-1700 (0900-1600)

Hilversum

FL 60

52°11'31"NB 005°08'49"OL

MON-SAT: 0700 (0600)-end UDP

SUN, HOL: 1000-1700 (0900-1600)

Westbroek

FL 60

52°08'08"NB 005°07'51"OL

MON-FRI: 0700-1900 (0600-1800)

SAT: 0700 (0600)-end UDP

SUN, HOL: 1100-1700 (1000-1600)

Wijk bij Duurstede

FL 60

51°59'15"NB 005°18'07"OL

SAT: 0700 (0600)-end UDP

SUN, HOL: 1000 (0900)-end UDP max 1700 (1600)

ARTIKEL II

De Regeling luchtverkeersdienstverlening wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7, eerste lid, wordt ‘een straal van twee zeemijlen’ vervangen door: een straal van maximaal twee nautische mijlen.

B

Na artikel 7e wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7f. Aerodrome Traffic Zone op luchthaven Teuge

 • 1. De luchtruimte rond de luchthaven Teuge geldt buiten de daglichtperiode als ATZ en wordt aangeduid als ATZ Teuge.

 • 2. De ATZ Teuge is lateraal en verticaal begrensd op de wijze zoals aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

 • 3. Buiten de daglichtperiode gelden de volgende regels voor het luchtverkeer dat gebruikmaakt van de ATZ Teuge:

  • a. het gebied is alleen toegankelijk voor:

   • 1°. luchtvaartuigen met de luchthaven Teuge als plaats van vertrek of bestemming;

   • 2°. luchtverkeer voor de Landelijke eenheid;

   • 3°. helikopters voor medische nooddiensten, zoek- en reddingsdiensten of ambulancevluchten;

   • 4°. kruisend luchtverkeer indien hierover met AOCS Nieuw Milligen coördinatie heeft plaatsgevonden;

  • b. IFR-vluchten en VFR-nachtvluchten zijn toegestaan indien hierover met AOCS Nieuw Milligen coördinatie heeft plaatsgevonden; en

  • c. door IFR-vluchten met AOCS Nieuw Milligen een tweezijdige radioverbinding tot stand wordt gebracht en daarnaast Teuge Radio wordt uitgeluisterd.

C

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van de bijlage komt te luiden:

BIJLAGE 2. BEHORENDE BIJ DE ARTIKELEN 7A, TWEEDE LID, 7B, TWEEDE LID, 7C, TWEEDE EN VIERDE LID, 7D, TWEEDE LID, 7E, TWEEDE EN ZEVENDE LID, EN 7F, TWEEDE LID, VAN DE REGELING LUCHTVERKEERSDIENSTVERLENING

2. Aan bijlage 2 wordt na paragraaf 5 een paragraaf toegevoegd, luidende:

6. ATZ Teuge

 • a. De laterale grenzen van de ATZ Teuge zijn als volgt:

  Met de klok mee volgens de punten:

  • A. 52°17’41.60”NB 006°09’39.62”OL, Sallandse Golfclub ‘de Hoek’, in een rechte lijn zuidelijk naar

  • B. 52°13’52.62”NB 006°09’57.30”OL, A1 IJsselbrug, oostelijk via de A1 naar

  • C. 52°11’52.44”NB 006°02’51.63”OL, kruising van de A1 met de N345, noordwestelijk via de N345 naar

  • D. 52°12’40.34”NB 005°59’59.75”OL, kruispunt N344/Laan van Osseveld bij de Ring Apeldoorn Oost, noord/noordwestelijk langs de N344/Ring Apeldoorn naar

  • E. 52°13’53.55”NB 005°57’13.39”OL, kruispunt N344 met Zwolseweg/Apeldoorn Noord, noordelijk langs de Zwolse weg naar

  • F. 52°17’24.33”NB 005°58’28.99”OL, Vaassen Noordoost en in een bijna rechte lijn oostelijk terug naar punt A. 52°17’41.60”NB 006°09’39.62”OL.

 • b. De verticale grenzen van de ATZ Teuge zijn als volgt:

  • 1. ondergrens: de grond, en

  • 2. bovengrens: 1.500 voet AMSL.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014 met dien verstande dat artikel II, onderdelen B en C, in werking treedt met ingang van 21 augustus 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

TOELICHTING

Algemeen

In deze wijzigingsregeling worden twee regelingen gewijzigd. In de Regeling valschermspringen 2010 is een aantal vaste valschermspringlocaties gewijzigd. In de Regeling luchtverkeersdienstverlening zijn de aerodrome traffic zones (ATZ) gewijzigd.

De regeling brengt geen wijziging in de administratieve lasten met zich mee en heeft ook geen bedrijfseffecten.

De wijziging van de Regeling valschermspringen 2010 is op internet ter consultatie aangeboden. Valschermspringvereniging Skydive ENPC heeft gereageerd op de conceptregeling. Naar aanleiding van de inbreng van ENPC zijn de openingstijden van het springgebied Seppe Airport verruimd.

Voor de inwerkingtreding van de regeling wordt aangesloten bij het vaste verandermoment van 1 juli 2014. Van de publicatietermijn wordt wel afgeweken, maar aangezien de regeling tot stand is gekomen na overleg met de betrokken parachuteclub kleven hieraan geen nadelen. De wijziging van de Regeling luchtverkeersdienstverlening met betrekking tot de ATZ Teuge treedt in werking op 21 augustus 2014, een datum waarop volgens internationale afspraken luchtruimpublicaties kunnen wijzigen.

Artikelsgewijs

Artikel I – wijziging van de Regeling Valschermspringen 2010

Ten eerste is het springgebied Regte Heide uit de Regeling valschermspringen 2010 verwijderd. Het gebied is in de Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden en aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied 2014. Het is een zuiver militair springgebied dat niet open staat voor civiele sprongen.

Ten tweede is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het cluster Noord-Brabant. Het springgebied Etten-Leur is vanwege het aangrenzend natuurgebied niet langer te gebruiken als springgebied. Het springgebied Wernhout is niet meer als springgebied in gebruik, omdat één van de landeigenaren heeft gekozen voor een alternatieve bestemming van het grasland. Op verzoek van de parachuteclub die gebruikmaakte van deze springgebieden, Skydive ENPC, zijn beide gebieden dan ook verwijderd uit de regeling.

De landeigenaar van het springgebied Schijf heeft zijn grasland herschikt waardoor het coördinaat zoals opgenomen in de Regeling valschermspringen 2010 niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Het coördinaat wordt aangepast op verzoek van de betrokken parachuteclub, Skydive ENPC.

Skydive ENPC heeft vervolgens aangegeven behoefte te hebben aan het toevoegen van het springgebied Seppe Airport in het cluster Noord-Brabant. Hierdoor kunnen de sprongen en de daarbij behorende overlast beter worden gespreid. Het springgebied Seppe Airport ligt op de grens van de Terminal Manoeuvring Area (TMA) Nieuw Milligen Delta, waar luchtverkeersdiensten worden verleend door het Ministerie van Defensie, en de Control Area (CTA) South. In de door het Rijk vastgestelde Luchtruimvisie valt dit deel van het luchtruim in de toekomstige luchtruimstructuur onder de TMA Holland Regional en de CTA Holland (Schiphol area of influence). In de Luchtruimvisie is vastgesteld dat bij conflicterende civiele belangen in het luchtruim een prioritering zal worden toegepast. Binnen de CTA hebben daarbij de mainportgebonden verkeersstromen voorrang boven ander civiel verkeer. In de Luchtruimvisie is vastgesteld dat wordt gekeken waar in Nederland toekomstvaste accommodatie van GA-activiteiten mogelijk is. Het cluster Noord-Brabant maakt ook onderdeel uit van dit traject en het toevoegen van het springgebied Seppe Airport in dit cluster Noord-Brabant heeft hier geen invloed op.

Het springgebied kan dagelijks worden gebruikt, uiteraard mits toestemming is verkregen van de betrokken luchtverkeersdienst. Valschermsprongen binnen het gebied zullen mogelijk zijn als deze de operaties van vliegbasis Woensdrecht niet verstoren. Hierover zullen coördinatieafspraken moeten worden gemaakt tussen Skydive ENPC, Seppe Airport en het Ministerie van Defensie om een veilig verloop van het luchtverkeer en van de valschermsprongen te waarborgen. Deze afspraken komen te staan naast de algemene voorwaarden die de artikelen 3 en 4 van de Regeling valschermspringen 2010 stellen aan het maken van valschermsprongen binnen vaste valschermspringgebieden.

Artikel II – wijziging van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

De Regeling luchtverkeersdienstverlening wordt op 2 punten gewijzigd. Ten eerste wordt in artikel 7, eerste lid, opgenomen dat een militaire ATZ maximaal twee nautische mijlen kan beslaan. De toevoeging van het woord ‘maximaal’ geeft de Minister van Defensie de ruimte om ook kleinere ATZs vast te stellen. Hierdoor wordt meer ruimte gelaten aan het overige luchtverkeer. Ten tweede wordt de ATZ Teuge aangewezen. Luchthaven Teuge zal vanaf deze zomer buiten de daglichtperiode ook verkeer dat op basis van instrumentvliegvoorschriften vliegt (IFR) accommoderen. Omdat de luchthaven in ongecontroleerd luchtruim ligt, is het wenselijk het luchthavenverkeer extra bescherming te bieden. Door de instelling van de ATZ wordt het luchtruim rondom de luchthaven buiten de daglichtperiode in principe enkel gebruikt door IFR-verkeer dat Teuge als start- of landingsplaats heeft en hierover contact met AOCS Nieuw Milligen heeft gehad. AOCS Nieuw Milligen verschaft in het luchtruim rondom de luchthaven vluchtinformatie en heeft hierdoor inzicht in de luchtverkeersveiligheid. Er wordt echter geen luchtverkeersleiding aan het betrokken verkeer gegeven dus de verantwoordelijkheid voor het binnenvliegen van de ATZ en het garanderen van separatie blijft bij de gezagvoerder liggen. Bovenstaande geldt ook voor verkeer dat op zichtvliegvoorschriften (VFR) vliegt mits dit voldoet aan de vereisten die gelden voor VFR-vluchten buiten de daglichtperiode. Politie (Landelijke eenheid) en andere nooddiensten mogen de ATZ wel in.

Ook mag luchtverkeer de ATZ kruisen mits uit contacten met de luchtverkeersleidingsdienst van AOCS Nieuw Milligen blijkt dat dit mogelijk is.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert