Logo Amsterdam
Bekendmaking vaststelling Bomenverordening 2014 en vaststelling begrenzing bebouwde kom Boswet, Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat de gemeenteraad van Amsterdam op 12 februari 2014 de Bomenverordening 2014 en begrenzing bebouwde kom Boswet hebben vastgesteld.

De Bomenverordening 2014 bevat regels en criteria die door de gemeente in acht genomen dienen te worden bij de beoordeling van aanvragen om een kapvergunning en bij de afgifte ervan.

Met de vaststelling begrenzing bebouwde komgrens in de zin van de Boswet, wordt de bebouwde komgrens gelijk getrokken met de gemeentegrens van Amsterdam met uitzondering van het noordelijk deel van het Amsterdamse Bos gelegen op Amsterdams grondgebied.

Met deze vaststelling wordt één gelijkluidend toetsingskader voor alle gebieden in Amsterdam beoogd. Binnen de begrenzing zoals aangegeven op kaart behorende bij het besluit tot vaststelling begrenzing bebouwde kom Boswet, is de Bomenverordening 2014 van kracht.

De vastgestelde Bomenverordening 2014 en de vastgestelde begrenzing bebouwde kom Boswet met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 26 juni 2014 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres:

  • Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.centrum.amsterdam.nl.

Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met de Dienst Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 020 255 1520.

Amsterdam, 25 juni 2014

burgemeester en wethouders, A.H.P. van Gils secretaris

E.E. van der Laan burgemeester

Naar boven