Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2014, 17290Verkeersbesluiten

Logo LarenVerkeersbesluit gemeente Laren

(instellen parkeerverbodszone Gooiergracht/Smeekweg)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren,

gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 15, lid 1 van de WVW 1994, dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) waarin is opgenomen dat het plaatsen of verwijderen van diverse borden (lid a) en verkeerstekens op het wegdek (lid b) overeenkomstig bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 24 BABW waarin is opgenomen dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van het betrokken regionale politiekorps;

 • artikel 15 van het BABW, waarin verwoord is dat er dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, Paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake Verkeerstekens’;

 • het besluit van 4 december 2007 van burgemeester en wethouders van gemeente Laren, tot mandateren van de directeur van de Bel Combinatie voor het verrichten van diverse handelingen waaronder het nemen van verkeersbesluiten;

 • het besluit van de directeur van de Bel Combinatie van 10 januari 2008 tot verlenen van ondermandaat aan de afdelingsmanager van afdeling Aanleg en Beheer voor het nemen van verkeersbesluiten.

Overwegende,

 • dat aan de Smeekweg 104 Buurt- en Speeltuinvereniging "Ons Genoegen" is gevestigd;

 • dat er in de zomermaanden regelmatig onvoldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en op de openbare weg (Smeekweg en Gooiergracht) voor de bezoekers is:

 • dat de openbare weg in de nabijheid van de vereniging plaatselijk is voorzien van langsparkeervakken en plaatselijk van haaksparkeervakken;

 • dat bezoekers van de vereniging ook buiten de aanwezige langs- en haaksparkeervakken parkeren;

 • dat het parkeren buiten genoemde vakken problemen oplevert wat betreft doorstroming/blokkeren/verkeersveiligheid en dat het woongenot van de rechtstreeks omwonenden wordt aangetast ;

 • dat het gewenst is om het parkeren in de openbare ruimte te reguleren om dit “wild parkeren” tegen te gaan;

 • dat er op 11 juni 2014 een bijeenkomst voor bewoners heeft plaatsgevonden over de parkeerproblematiek, waarbij het instellen van een parkeerverbodszone in het gebied tussen Gooiergracht 13 en Smeekweg 57 is besproken/overeengekomen ;

 • dat de in dit verkeersbesluit onder 'besluiten' genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Laren en gelegen zijn binnen de bebouwde kom;

 • dat voor het instellen van een parkeerverbodszone door middel van bebording E01zb en E01ze overeenkomstig bijlage I van het RVV 1990 een verkeersbesluit nodig is;

 • dat overleg heeft plaatsgevonden met de Regiopolitie Gooi en Vechtstreek;

 • dat de politie heeft aangegeven achter het instellen van genoemde parkeerverbodszone te staan;

besluiten,

 • 1.tot het instellen van een parkeerverbodszone in het gebied tussen Gooiergracht 13 en Smeekweg 57 door middel van plaatsen van borden E01zb en E01ze overeenkomstig bijlage I van het RVV 1990;

 • 2.tot bekendmaking van dit verkeersbesluit in het Larens Journaal;

 • 3.kopie van dit besluit ter kennisneming te zenden aan Regiopolitie Gooi en Vechtstreek, Postbus 42, 1200 AA HILVERSUM.

Laren NH, 18 juni 2014

Namens burgemeester en wethouders van Laren,

L.Vos

afdelingsmanager Aanleg en Beheer van de BEL Combinatie

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Laren, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 'bezwaarschrift'. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. “Voorlopige voorziening” Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit besluit treedt in werking 6 weken na de dag van openbare kennisgeving