Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 23 juni 2014, IENM/BSK-2014/126076, houdende wijziging van het Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/205680, houdende aanwijzing van erkende rechtspersonen voor onderzoek in het kader van certificering Wet zeevarenden in verband met actualisatie van erkende organisaties

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 48d, eerste lid, van de Wet zeevarenden;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/205680, houdende aanwijzing van erkende rechtspersonen voor onderzoek in het kader van certificering Wet zeevarenden wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c komt te luiden:

  • c. DNV GL AS te Høvik, Noorwegen;.

2. Onderdeel d vervalt.

3. De onderdelen e tot en met g worden geletterd d tot en met f.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

  • e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

TOELICHTING

Met het onderhavige besluit is het Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/205680, houdende aanwijzing van erkende rechtspersonen voor onderzoek in het kader van certificering Wet zeevarenden gewijzigd. De wijziging betreft het vervangen van twee erkende rechtspersonen door één nieuwe erkende rechtspersoon. Dat was nodig vanwege de fusie van beide rechtspersonen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven