Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2014, 17193Ruimtelijke plannen

Logo Valkenburg aan de Geul
Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaringen van geen bedenkingen uitbreiden speelweide/ sportveld Rijksweg 6 Berg en Terblijt, Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omgevingsvergunning te verlenen voor het de uitbreiding van het sportveld/speelweide bij camping Oriëntal, Rijksweg 6 te Berg en Terblijt. In het kader van deze procedure omgevingsvergunning (waarbij afwijking van het bestemmingsplan nodig is) is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig van de gemeenteraad.

De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen, met alle daarbij behorende stukken, van 19 juni tot en met 30 juli 2014 voor iedereen ter inzage. Doel van de te verlenen omgevingsvergunning is het bieden van een juridisch – planologisch kader voor de uitbreiding van het bij Camping Oriëntal behorende sportveld/speelweide.

Inzage

De ontwerp besluiten kunnen (elke werkdag tussen 9.00 en 12.30) worden ingezien bij de balie van de afdeling Burger (043-6099290), Geneindestraat 4 te Valkenburg. Tevens zijn de ontwerpbesluiten raadpleegbaar (pdf) via de gemeentelijke website www.valkenburg.nl onder het menu Digitaal loket/ Ruimtelijke plannen.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling op de ontwerp besluiten reageren door een zienswijze in te dienen.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp omgevingsvergunning uitbreiding sportveld/speelweide Rijksweg 6'. Een schriftelijke zienswijze dient de volgende informatie te bevatten:

  • Naam, adres en handtekening van de indiener;

  • de datum en de reden(en) van de zienswijze.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer R. Brouns, telefoonnummer 043- 6099242.

Valkenburg, juni 2014