Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 17129Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 18 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/129875, tot wijziging van de regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 21 augustus 2013, nr. IenM/BSK-2013/169683, houdende vaststelling van de Regeling verzekeringsplaten voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen (Stcrt. 2013, 24048) (schrappen verbod gebruik bepaalde letters en vaststelling citeertitel)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 3, derde lid, van het besluit van 16 september 1965, houdende vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en enkele regelen met betrekking tot het bewijs van vrijstelling (Stb. 1965, 414);

BESLUIT:

ARTIKEL I

De regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 21 augustus 2013, nr. IenM/BSK-2013/169683, houdende vaststelling van de Regeling verzekeringsplaten voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen (Stcrt. 2013, 24048) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, derde volzin, vervalt.

B

Na artikel 6 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verzekeringsplaten voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

TOELICHTING

Op 21 augustus 2013 is de ‘Regeling verzekeringsplaten voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen’ vastgesteld. Die regeling stelt eisen aan de verzekeringsplaten die moeten worden bevestigd op motorrijtuigen die geen kenteken hoeven te hebben.

In die regeling is, zoals voor 1 januari 2014 het geval was in het ‘Besluit vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen’, bepaald dat bepaalde letters (alle klinkers en de medeklinkers C en K) niet mogen worden gebruikt.

Omdat de combinaties voor de verzekeringsplaten op raakten, hebben de verzekeraars verzocht om de mogelijkheid om de nu niet toegestane letters te gebruiken.

Omdat het gebruik van die letters op zichzelf niet bezwaarlijk is, is toegezegd het verbod te schrappen. Per abuis is dat niet gebeurd bij de regeling van 21 augustus 2013, reden om dit nu alsnog te doen.

Daarnaast is voorzien in een citeertitel voor de regeling.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten of nalevingskosten.

Op de inwerkingtredingsbepaling is de uitzondering reparatieregelgeving van het stelstel van vaste verandermomenten van toepassing. Zoals hiervoor reeds opgemerkt betreft het hier de uitvoering van een reeds voorgenomen wijziging, die per abuis niet was opgenomen in de oorspronkelijke regeling.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus