Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2014, 17069Vergunningen

Verleende omgevingsvergunning Griekspoor Nieuw-Vennep - Bouwen bedrijfshal, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Verleende omgevingsvergunning

Griekspoor B.V. wil een bedrijfshal bouwen op de locatie Venneperweg 905 te Nieuw-Vennep.

Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig (aspect bouwen en planologisch strijdig gebruik). Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer hebben deze vergunning op 17 juni 2014 verleend. Er zijn zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen een dag na publicatie gedurende zes weken ter

inzage bij:

  • de gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp op maandag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Op afspraak zijn de stukken ook in te zien van 13.00 tot 17.00 uur en dinsdagavond tot 20.00 uur, tel. 0900-1852.

Beroep

Tegen het besluit kan tot 2 augustus beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. U kunt- met DigiD – ook digitaal beroep indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Een voorlopige voorziening kunt u – met DigiD – ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.