Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kamer van KoophandelStaatscourant 2014, 17001Interne regelingen

Besluit van de Kamer van Koophandel inhoudende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan diverse functionarissen van de Kamer van Koophandel (Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014)

De Kamer van Koophandel,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1: Inleiding

Dit besluit komt in de plaats van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014 van 20 januari 2014, Stcrt. 31 januari 2014, nr. 2453.

Artikel 2: Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Kamer:

de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

b. voorzitter:

voorzitter van de Kamer van Koophandel;

c. functionaris:

een natuurlijk persoon aangesteld door de Kamer van Koophandel in vaste of tijdelijke dienst of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Kamer van Koophandel;

d. CFO:

een functionaris belast met de rol van Chief Financial Officer bij de Kamer van Koophandel;

e. manager:

een functionaris belast met de leiding over een afdeling van de Kamer van Koophandel;

f. teamleider:

een functionaris belast met het aansturen van een team binnen een afdeling van de Kamer van Koophandel;

g. het bedrag:

het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Artikel 3: CFO

 • 1. Aan de CFO wordt tezamen met de voorzitter volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen, die verband houden met de volgende aangelegenheden:

  • a. Financiën;

  • b. Planning & Control (Risk management);

  • c. Quality & Compliance;

  • d. Interne audits;

  • e. Vastgoed management;

  • f. Facilitaire zaken;

  • g. Informatiebeleid en Architectuur;

  • h. Externe relaties met betrekking tot financiële en vastgoed portefeuille.

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt aan de CFO volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen, die verband houden met de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 100.000,00 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 4: Afdeling Facilitaire zaken, huisvesting en inkoop

 • 1. Aan de manager Facilitaire zaken, huisvesting en inkoop wordt volmacht en machtiging verleend tot:

  • a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, waaronder mede verstaan het aangaan van huurovereenkomsten, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 50.000,– per verplichting niet te boven gaat;

  • b. het behandelen en afdoen van klachten, die verband houden met (Europese) aanbestedingen.

 • 2. Aan de teamleider Facilitair wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn team en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 10.000,– per verplichting niet te boven gaat.

 • 3. Aan de teamleider Inkoop en de teamleider Bedrijfsbureau wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn team en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 5.000,– per verplichting niet te boven gaat.

 • 4. Aan de teamleider Inkoop wordt voorts machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van beslissingen in het kader van aanbestedingsprocedures ten aanzien van de aanbestedingsvorm;

  • b. het opvragen en beoordelen van offertes tussen het bedrag van € 25.000,– en de drempelwaarde voor Europese aanbestedingen;

  • c. het starten en begeleiden van onderhands meervoudige aanbestedingsprocedures boven het bedrag van € 25.000,– en Europese aanbestedingsprocedures;

  • d. het uitvoeren van aanbestedingsbesluiten, waaronder het opmaken, ondertekenen en verzenden van gunnings- en afwijzingsbesluiten;

  • e. het voeren van onderhandelingen/contractbesprekingen binnen aanbestedingstrajecten.

 • 5. Aan adviseurs huisvesting wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot zijn werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 2.500,– per verplichting niet te boven gaat.

 • 6. Aan inkopers niveau 3 wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor de in het vierde lid, onder b tot en met d, bedoelde aangelegenheden.

 • 7. Aan inkopers niveau 2 wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor de in het vierde lid, onder d, bedoelde aangelegenheden.

Artikel 5: Stafafdeling HR & Exportdocumenten

 • 1. Aan de manager Stafafdeling HR/Exportdocumenten wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot:

  • a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 25.000,– per verplichting niet te boven gaat;

  • b. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het handelsregister, het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer, de afgifte van exportdocumenten en het in depot nemen van algemene voorwaarden;

  • c. het aanvragen van subsidies en bijdragen bij andere overheden en instanties en na verlening voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden voor zover de subsidie of bijdrage het bedrag van € 500.000,– niet te boven gaat en verband houdt met aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling;

  • d. de behandeling van verzoeken, waaronder het nemen van een beslissing, tot kostenvergoeding bij bezwaarschriften, de behandeling van ingebrekestellingen (met dwangsom) en de behandeling van civielrechtelijke aansprakelijkstellingen verband houdende met het beheer van het handelsregister en het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer.

 • 2. Aan beleidsadviseurs KCC niveau 2 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend tot:

  • a. het beslissen op een aanvraag tot afscherming van een adres als bedoeld in artikel 51 Handelsregisterbesluit;

  • b. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer;

  • c. het behandelen van bezwaarschriften, waaronder het beslissen op bezwaar, verband houdende met het beheer van het handelsregister en het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer;

  • d. het behandelen van beroepschriften, waaronder het voeren van verweer, verband houdende met het beheer van het handelsregister en het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer, met de bevoegdheid tot het nemen van nieuwe besluiten;

  • e. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een certificaat van oorsprong en het ondertekenen van het certificaat;

  • f. het voorzien van een aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED van de bevindingen van de Kamer;

  • g. het ondertekenen van de toestemming ‘Automatische Goedkeuring’;

  • h. het ondertekenen van ‘aansprakelijkheidsverklaring bewijsmateriaal oorsprong’;

  • i. het op verzoek afgeven van verklaringen ten dienste van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;

  • j. het legaliseren van handtekeningen van personen die bij handel, industrie, ambacht en dienstverlening zijn betrokken;

  • k. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een ATA carnet;

  • l. afgeven inlichtingenbladen INF 4;

  • m. behandelen van aanvragen voor bindende oorsprong inlichtingen voor preferentiële en niet-preferentiële oorsprong;

  • n. het doen van aangifte bij de politie inzake valsheid in geschrifte, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken ingevolge artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht.

 • 3. Aan beleidsadviseurs KCC niveau 1 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het tweede lid, onder a tot en met d bedoelde aangelegenheden.

 • 4. Aan de teamleider Exportdocumenten en medewerkers Exportdocumenten niveau 2 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend tot:

  • a. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een certificaat van oorsprong en het ondertekenen van het certificaat;

  • b. het voorzien van een aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED van de bevindingen van de Kamer;

  • c. het op verzoek afgeven van verklaringen ten dienste van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;

  • d. het legaliseren van handtekeningen van personen die bij handel, industrie, ambacht en dienstverlening zijn betrokken;

  • e. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een ATA carnet;

  • f. afgeven inlichtingenbladen INF 4;

  • g. behandelen van aanvragen voor bindende oorsprong inlichtingen voor preferentiële en niet-preferentiële oorsprong;

  • h. het ondertekenen van de toestemming ‘Automatische Goedkeuring’;

  • i. het ondertekenen van ‘aansprakelijkheidsverklaring bewijsmateriaal oorsprong’.

 • 5. Aan medewerkers Exportdocumenten niveau 1 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het vierde lid, onder a tot en met f bedoelde aangelegenheden.

Artikel 6: Back/Frontoffices

 • 1. Aan managers Back/Frontoffice wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend tot:

  • a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 25.000,– per verplichting niet te boven gaat;

  • b. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het handelsregister, het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer, de afgifte van exportdocumenten en het in depot nemen van algemene voorwaarden, met dien verstande dat het behandelen van beroepschriften is uitgezonderd.

 • 2. Aan teamleiders Backoffice en medewerkers Handelsregister niveau 2 en 3 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend tot:

  • a. het beslissen op een aanvraag tot afscherming van een adres als bedoeld in artikel 51 Handelsregisterbesluit;

  • b. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer;

  • c. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het handelsregister, met uitzondering van de behandeling van bezwaar- en beroepschriften;

  • d. het behandelen van bezwaarschriften, waaronder het beslissen op bezwaar, verband houdende met het beheer van het handelsregister en het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer;

  • e. de afgifte van een Europese Gemeenschap Verklaring;

  • f. de afgifte van vergunningen betreffende winkelweekacties.

 • 3. Aan medewerkers Handelsregister niveau 1, wordt, ieder voor zich, mandaat en volmacht verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het handelsregister, met uitzondering van de behandeling van bezwaar- en beroepschriften.

 • 4. Aan teamleiders Frontoffice en medewerkers Frontoffice niveau 1 en 2 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend tot:

  • a. het verstrekken/ondertekenen van uittreksels, afschriften van algemene voorwaarden en afschriften en verklaringen uit het handelsregister;

  • b. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het handelsregister, met uitzondering van de behandeling van bezwaar- en beroepschriften.

 • 5. Aan medewerkers Receptie wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor de in het vierde lid, onder a bedoelde aangelegenheden.

Artikel 7: Afdeling Centrale Productie

 • 1. Aan de manager Centrale Productie wordt, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 25.000,– per verplichting niet te boven gaat;

 • 2. Aan de teamleider Productie HR Info en medewerkers Productie HR Info wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het verstrekken en ondertekenen van uittreksels, afschriften van algemene voorwaarden en afschriften en verklaringen uit het handelsregister.

 • 3. Aan medewerkers Deponeringen wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het in depot nemen van algemene voorwaarden en het daarover verstrekken van informatie.

Artikel 8: Afdeling Centrale Klantafhandeling

Aan de manager Centrale Klantafhandeling wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 25.000,– per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 9: Afdeling Bestuurszaken

 • 1. Aan de manager Bestuurszaken wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot:

  • a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 25.000,– per verplichting niet te boven gaat;

  • b. het behandelen van verzoeken en het nemen van besluiten in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens;

  • c. het behandelen en afdoen van klachten in de zin van Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • d. het beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • e. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het beslissen op bezwaar en het voeren van verweer in gevallen waarin beroep is ingesteld, met uitzondering van bezwaar- en beroepschriften verband houdende met personele aangelegenheden, het beheer van het handelsregister en/of het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer;

  • f. het behandelen van verzoeken, waaronder het nemen van een beslissing, tot kostenvergoeding bij bezwaarschriften en de behandeling van een ingebrekestellingen (met dwangsom) niet verband houdende met personele aangelegenheden, het beheer van het handelsregister en/of het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer;

  • g. het bekendmaken van officiële publicaties in de Staatscourant en daarvoor één of meer contactpersonen aan te wijzen en te (laten) registreren bij de functioneel beheerder van het Digitaal Loket.

 • 2. Aan de onder de manager Bestuurszaken ressorterende juridische adviseurs wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder b tot en met e, bedoelde aangelegenheden.

Artikel 10: Afdeling Human resource management

Aan de manager Human resource management wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot:

 • a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 25.000,– per verplichting niet te boven gaat;

 • b. het behandelen en afdoen van klachten betrekking hebbende op functionarissen van de Kamer, met dien verstande dat klachten die zich richten tot een manager zijn uitgezonderd;

 • c. het behandelen van bezwaarschriften, met uitzondering van het beslissen op bezwaar, met betrekking tot de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van functionarissen aangesteld door de Kamer in vaste of tijdelijke dienst, alsmede het in dat kader aanwijzen van functionarissen die de betrokkenen horen.

Artikel 11: Afdeling Finance & Control

 • 1. Aan de manager Financiële Administratie, de manager Control en de manager Audit & Compliance wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 25.000,– per verplichting niet te boven gaat.

 • 2. Aan de manager Financiële Administratie wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend tot:

  • a. het doen van aangiften bij de Belastingdienst;

  • b. het storneren van betalingen;

  • c. het besluiten tot vaststelling van een betalingsverplichting aan de Kamer (bestuursrechtelijke geldschulden);

  • d. het besluiten tot aanmaning en invordering bij dwangbevel in verband met de betaling van een bestuursrechtelijke geldschuld aan de Kamer;

  • e. het geven van opdracht tot een civielrechtelijke incassoprocedure;

  • f. het oninbaar verklaren vorderingen tot het bedrag van € 500,– per vordering;

  • g. het beschikken over bank- en girotegoeden van de Kamer;

  • h. aanleveren automatische incasso’s;

  • i. correspondentie bankrekeningen en overige correspondentie van algemene aard;

  • j. het uitvoeren van loonbeslag.

 • 3. Aan de manager Control wordt voorts volmacht en machtiging verleend tot het doen van opgaven diverse statistieken CBS/BZK en het ondertekenen van subsidieaanvragen.

Artikel 12: Afdeling Marketing & Communicatie

 • 1. Aan de manager Marketing & Communicatie wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 25.000,– per verplichting niet te boven gaat.

 • 2. Aan de manager Marketing & Communicatie, de teamleider Marketing en de teamleider Communicatie wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met het verlenen van gebruiksrechten aan derden op de door de Kamer bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom geregistreerde beeldmerken.

Artikel 13: Afdeling Ondernemersondersteuning

 • 1. Aan de manager Projecten en de manager Resources wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van hun afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 25.000,– per verplichting niet te boven gaat.

 • 2. Aan de manager Projecten wordt voorts machtiging verleend tot het aanvragen van subsidies en bijdragen bij andere overheden en instanties en na verlening voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden voor zover deze subsidies en bijdragen verband houden met aangelegenheden behorende tot het werkterrein van de afdeling ondernemersondersteuning en het bedrag van € 500.000,– niet te boven gaat.

 • 3. Aan directeuren nationale en regionale dienstverlening, wordt ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot zijn werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 10.000,– per verplichting niet te boven gaat.

 • 4. Aan teamleiders Adviseurs, wordt ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot zijn werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 5.000,– per verplichting niet te boven gaat.

 • 5. Aan projectmanagers OO, wordt ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot zijn werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 5.000,– per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 14: Afdeling Informatiebeleid en Architectuur

Aan de manager Informatiebeleid & Architectuur wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van hun afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 25.000,– per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 15: Afdeling ICT

Aan de manager ICT wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van hun afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 25.000,– per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 16: Personeelsaangelegenheden

Aan de managers wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende functionarissen mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het nemen van besluiten tot aanstelling, schorsing en ontslag met uitzondering van strafontslag, het beslissen tot toepassing van disciplinaire maatregelen, toepassing van hardheidsclausules, vertrekregelingen en het beslissen op bezwaar;

 • b. toekennen/weigeren van (tijdelijke) uitbreiding van werktijd;

 • c. goedkeuren/verbieden van nevenwerkzaamheden;

 • d. het toekennen/weigeren van toelagen, met uitzondering van arbeidsmarkttoelagen;

 • e. het toekennen/weigeren van (jaarlijkse) salarisverhogingen;

 • f. het toekennen van gratificaties en incentives tot het bedrag van € 2500,– per functionaris per jaar;

 • g. het nemen van beslissingen inzake bevordering;

 • h. het nemen van beslissingen inzake overplaatsing;

 • i. het verlenen/weigeren van vakantie, zorgverlof, zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, buitengewoon verlof en calamiteitenverlof;

 • j. het verlenen/ weigeren van PAS verlof;

 • k. het aangaan van stageovereenkomsten;

 • l. het nemen van beslissingen inzake overwerk;

 • m. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten; inclusief het verlenen van studieverlof;

 • n. het beslissen op een aanvraag tot wijziging van werktijden van een functionaris niet zijnde een uitbreiding van de arbeidsduur;

 • o. het accorderen van een IKAP aanvraag;

 • p. het beslissen op een verzoek van een functionaris tot vermindering van werktijd.

Artikel 17: Ondermandaat

 • 1. De manager Facilitaire zaken, huisvesting en inkoop kan voor de in artikel 4, eerste lid, onder b bedoelde aangelegenheden machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

 • 2. De teamleider Inkoop kan voor de in artikel 4, vierde lid, onder b, bedoelde aangelegenheden machtiging verlenen aan onder hem ressorterende inkopers niveau 2.

 • 3. De manager Stafafdeling HR/Exportdocumenten kan voor de in artikel 5, eerste lid, onder b, bedoelde aangelegenheden mandaat en machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

 • 4. De managers Back/Frontoffice kunnen, ieder voor zich, voor de in artikel 6, eerste lid, onder b, bedoelde aangelegenheden mandaat en machtiging verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

 • 5. Het verlenen van mandaat, volmacht en/of machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de manager Bestuurszaken van de Kamer.

 • 6. Een afschrift van besluiten inzake mandaat, volmacht en machtiging, als bedoeld in het eerste lid, wordt gezonden aan de manager Bestuurszaken, het team Business & Group control van de Kamer en aan degene aan wie mandaat, volmacht en/of machtiging is verleend.

Artikel 18: Ondertekening

Het krachtens mandaat, volmacht en/of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Kamer van Koophandel,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 19: Intrekking mandaatbesluit

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014 (Stcrt. 31 januari 2014, nr. 2453) wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 20: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst

Artikel 21: Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 10 juni 2014

C.J.G. Zuiderwijk Voorzitter Kamer van Koophandel

H.E. van Baasbank Lid Kamer van Koophandel

P.C. van Staalduinen Lid Kamer van Koophandel