Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2014, 16970Vergunningen

Kennisgeving omgevingsvergunning aanleggen nieuwe herstelspoor, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Locatie: Aziehavenweg

Kenmerk: OLO 1076291

Onderwerp: aanleggen nieuwe herstelspoor

Namens Burgemeester en Wethouders van Amsterdam (B&W) maakt de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied het volgende bekend:

Op 20 mei 2014 is, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, ten derde, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onder OLO-nummer 1076291, een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een nieuwe herstelspoor ten behoeve van het emplacement Aziehaven op een terrein gelegen aan de Aziehavenweg.

De omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 5 juni 2014, gedurende zes weken ter inzage bij:

Stadsdeel Centrum Informatiebalie/Voorlichtingsloket

Amstel 1

1011 PN AMSTERDAM

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft, met de bijbehorende stukken, vanaf donderdag 26 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

Deze kennisgeving is digitaal beschikbaar op http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen. De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken is digitaal beschikbaar op.