Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2014, 16964Vergunningen

Kennisgeving beschikking Shtandart TT B.V., DCMR Milieudienst Rijnmond

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 19 juli 2013 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Shtandart TT B.V. voor de inrichting aan de Markweg, 3198 NB Rotterdam-Europoort.

De aanvraag betreft de onderdelen bouwen en milieu, oprichting.

De aanvraag betreft het oprichten van een tankterminal voor het opslaan en doorvoeren van ruwe olie (Oeralcrude en CPC-blend), stookolie, cutterstock (blendcomponent) en dieselolie met een totale opslagcapaciteit van 4,1 miljoen m3.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen.

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 19 juni 2014 tot en met 31 juli 2014 op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur);

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

  • de deelgemeente Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

De heer S. Knirim van de DCMR, telefoon: 010 – 246 82 90.

Zaaknummer: 98429542, DMS-nummer: 21789215.