Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2014, 16946Vergunningen

Kennisgeving omgevingsvergunning J.H.M. Robijn, Debbemeerstraat 19 Hoofddorp, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

1. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

J.H.M. Robijn wil kantoorruimte gedeeltelijk veranderen in woonruimte op de locatie Debbemeerstraat 19 te Hoofddorp.

Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig (aspect bouwen en planologisch strijdig gebruik). Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer zijn van plan deze vergunning te verlenen.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 juni gedurende zes weken ter

inzage bij:

  • de gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp op maandag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Op afspraak zijn de stukken ook in te zien van 13.00 tot 17.00 uur en dinsdagavond tot 20.00 uur, tel. 0900-1852.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen worden ingebracht (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE Zaandam of per e-mail: wabo@odnzkg.nl). U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze mondeling te geven.

U kunt hiervoor een afspraak maken door een e-mail te sturen naar wabo@odnzkg.nl ter attentie T. Borgardijn.

Wij zullen binnen 6 maanden na binnenkomst van de vergunningaanvraag een definitief besluit nemen.

Hierbij zullen wij rekening houden met de eventueel ingekomen zienswijzen. Worden geen zienswijzen ontvangen, dan zullen wij binnen 4 weken na de terinzagelegging een definitief besluit nemen. Tegen ons definitieve besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Voorwaarde is dan wel dat de belanghebbende tijdens de terinzagelegging zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht.

Heeft hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar in redelijkheid niet te ver- wijten valt.