Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VianenStaatscourant 2014, 16929Ruimtelijke plannen

Logo Vianen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Windturbines Autena’, Vianen

Burgemeester en wethouders van Vianen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan

“Windturbines Autena”.

Het plangebied ligt tussen de A27, de A2 en de Autenasekade. Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de bouw van drie windturbines.

Het ontwerpbestemmingsplan “Windturbines Autena”, met identificatienummer NL.IMRO.0620.bp0011, kan vanaf woensdag 18 juni 2014 tot en met dinsdag 29 juli 2014 tijdens kantooruren worden ingezien op de computer in de centrale hal van het Stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar op internet via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan de gemeenteraad van Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw M. Kruijt van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling & Projecten via telefoonnummer 0347 – 369 911.