Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 16688Overig

Ontwerp luchthavenbesluit en Milieueffectrapport voor luchthaven Lelystad, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat het ontwerp luchthavenbesluit en het Milieueffectrapport (MER) en andere documenten voor de luchthaven Lelystad ter inzage liggen en nodigt eenieder uit zijn/haar mening te geven.

Achtergrond

Op 2 april 2014 hebben Schiphol Group en Lelystad Airport een aanvraag gedaan voor een luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Bij deze aanvraag zijn ter onderbouwing het Ondernemingsplan en het Milieueffectrapport (MER) gevoegd. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op basis van de aanvraag een ontwerp luchthavenbesluit opgesteld.

Procedure

Overeenkomstig artikel 8.71 van de Wet luchtvaart wordt eenieder gedurende zes weken in de gelegenheid gesteld hierop wensen en bedenkingen aan de Staatssecretaris ter kennis te brengen. Daarbij wordt de procedure gevolgd van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Luchthavenbesluit Lelystad

In de Wet luchtvaart, Besluit burgerluchthavens en Regeling burgerluchthavens is bepaald welke onderwerpen in een luchthavenbesluit geregeld worden. Het luchthavenbesluit Lelystad legt het gebruik van de luchthaven door het luchtverkeer vast in de vorm van grenswaarden en regels. Daarnaast bevat het luchthavenbesluit de aanduiding van het luchthavengebied en van gebieden rondom de luchthaven met ruimtelijke beperkingen in verband met (1) de geluidsbelasting, (2) de externe veiligheid van het luchtverkeer en (3) de vliegveiligheid. Met dat besluit krijgt Lelystad Airport de ruimte om de luchthaven te ontwikkelen voor groot commercieel verkeer.

Het luchthavenbesluit maakt het volgende gebruik van de luchthaven mogelijk:

  • Voldoende ruimte voor het op jaarbasis accommoderen van niet-mainportgebonden vliegverkeer. Uiteindelijk beoogt de exploitant jaarlijks circa 45.000 vliegtuigbewegingen groot luchtverkeer af te handelen.

  • Voldoende ruimte voor het op jaarbasis accommoderen van vliegverkeer bestaande uit zakelijke vluchten met kleinere straalvliegtuigen, helikoptervluchten en vluchten met kleine (les)vliegtuigen en een beperkt aantal vliegtuigbewegingen met deze toestellen voor onderhoud.

  • Openstelling van de luchthaven tussen 06.00 uur en 23.00 uur met een extensieregeling tussen 23.00 uur en 24.00 uur.

Milieueffectrapport luchthaven Lelystad

Schiphol Group en NV Luchthaven Lelystad hebben als initiatiefnemer een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Daarbij heeft de initiatiefnemer het advies van het bevoegd gezag van 20 december 2013 in acht genomen. In het MER zijn de volgende milieueffecten beschreven: geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit. Daarnaast bevat het MER de effecten op natuur, gezondheid en wegverkeer en wordt aandacht besteed aan landschap, cultuurhistorie, archeologie, bodem, water en ruimtegebruik.

U mag uw mening geven

U mag uw mening geven over het ontwerp luchthavenbesluit en het MER. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp luchthavenbesluit en het MER. We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van het besluit dan wel het MER u reageert en als u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

U kunt, bijvoorbeeld, ingaan op de volgende punten:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerp luchthavenbesluit en het MER?

  • Zijn er grote zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

  • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Hoe kunt u reageren?

U mag uw mening geven over het ontwerp luchthavenbesluit en het MER. U kunt van 20 juni tot en met 31 juli 2014 reageren met het zienswijzeformulier. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.centrumpp.nl onder ‘lopende projecten’. Schriftelijk reageren kan ook. U kunt uw zienswijze sturen aan Directie Participatie, ontwerp luchthavenbesluit Lelystad, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u hiervoor tot en met 31 juli 2014 een afspraak maken via telefoonnummer 070 456 96 02.

Waar vindt u meer informatie?

Uitgebreide informatie over het ontwerp luchthavenbesluit en het MER is beschikbaar op www.centrumpp.nl onder het kopje ‘lopende projecten’. Hier vindt u onder andere alle documenten van het ontwerp luchthavenbesluit en het MER. Daarnaast vindt u informatie over de manier waarop het publiek is betrokken bij de totstandkoming van de plannen en wat er verder gebeurt.

Inzien

Het ontwerp luchthavenbesluit en het MER kunt u inzien van 20 juni tot en met 31 juli 2014 bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag.

Informatiebijeenkomsten

Door de leden van de Alderstafel Lelystad worden er informatieavonden georganiseerd.

In deze krant is hier eveneens meer informatie over te vinden, evenals op de website van de Alderstafel: www.alderstafel.nl.

Meer informatie?

Hebt u na het bezoeken van de website nog vragen over het ontwerp luchthavenbesluit? Dan kunt u bellen met het secretariaat van de directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 64 80. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie, telefoon 070 456 89 99.