Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesStaatscourant 2014, 16659Verkeersbesluiten

Logo EemnesVERKEERSBESLUIT

Instellen van een tweezijdige blauwe zone nabij het kringloopcentrum

Burgemeester en wethouders van Eemnes,

Gelet op:

 • -artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) dat de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens E8a van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • -artikel 15 van het BABW, waarin verwoord is dat er dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, Paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake Verkeerstekens’;

 • -artikel 24 van het BABW dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de politie Midden Nederland, Afdeling MVBZ;

 • -het besluit van 4 december 2007 van burgemeester en wethouders van gemeente Laren, tot mandateren van de directeur van de Bel Combinatie voor het verrichten van diverse handelingen waaronder het nemen van verkeersbesluiten;

 • -het besluit van de directeur van de Bel Combinatie van 10 januari 2008 tot verlenen van ondermandaat aan de afdelingsmanager van afdeling Aanleg en Beheer voor het nemen van verkeersbesluiten.

 • -de Algemene plaatselijke verordening Eemnes d.d. 25 oktober 2010;

Overwegende dat:

 • -het gewenst is de parkeerdruk nabij het kringloopcentrum aan de Zuidersingel te reguleren;

 • -ter plaatse 51 parkeerplaatsen aanwezig zijn, waarvan 1 bestemd voor gehandicapten;

 • -van deze 51 parkeerplaatsen er 27 stuks recent nieuw zijn aangelegd ten behoeve van bezoekers van het kringloopcentrum;

 • -met name deze 27 parkeerplaatsen vaak bezet worden door langparkeerders;

 • -in de praktijk is gebleken dat er behoefte is aan parkeerplaatsen voor kortparkeerders;

 • -uit parkeerbezettingsmetingen op woensdag 26 februari 2014 (omstreeks 13.30 u), dinsdag 4 maart 2014 (omstreeks 11.00 u), woensdag 5 maart 2014 (omstreeks 08.30 u) en woensdag 5 maart 2014 (omstreeks 12.15 u) is gebleken dat de bezettingsgraad varieert van 37% - 76%;

 • -uit dezelfde parkeerbezettingsmetingen is gebleken dat de bezettingsgraad van de 27 parkeerplaatsen nabij het kringloopcentrum varieert van 44% - 100%;

 • -uit dezelfde parkeerbezettingsmetingen is gebleken dat er sprake is van ca. 10 langparkeerders;

 • -het college in april 2012 besloten heeft t.b.v. bezoekers van het kringloopcentrum een blauwe zone in te stellen;

 • -op basis van de parkeerbezettingsmetingen, het beperkte aantal langparkeerders, de openingstijden van het kringloopcentrum en de gemeentewerf een blauwe zone wordt ingesteld aan weerszijden van de toegangsweg naar het Krinloopcentrum en de Gemeentewerf voor 26 parkeerplaatsen voor de periode van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur met een maximale parkeerduur van 2 uren;

 • -de Zuidersingel binnen de bebouwde kom gelegen is en dat deze in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Eemnes;

 • -het schriftelijke advies van de Vakspecialist Verkeer van de Politie Midden Nederland d.d. 25 maart 2014;

  nemen, gelet op het voorgaande, het volgende

B E S L U I T :

 • door het plaatsen van borden E09zb en E09ze van Bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop de vermelding “max 2h” 12 parkeerplaatsen nabij het kringloopcentrum aan de Zuidersingel aan te wijzen als blauwe zone en het plaatsen van onderborden model 203p met de tekst: ‘ma t/m vr 10-16 h’ en deze enkel van toepassing te verklaren op de hierboven vermelde dagen en tijden geldend voor de op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening aangegeven weggedeelte;

 • de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersborden te plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte situatietekening.

  Namens het college van Eemnes,

  • L.Vos,

   Afdelingsmanager Aanleg en Beheer

   van de BEL Combinatie

Datum: 14 mei 2014,

Bijlage:

 • -gewaarmerkte situatietekening, d.d. 14 mei 2014

 • -verklaring uniforme openbare voorbereidingsprocedure

 • -advies politie d.d. 25 maart 2014

Bezwaar

Voor de mogelijkheden van bezwaar verwijzen wij u naar bijlage A van dit besluit. Hierin vindt u ook informatie over het vragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van deze brief bij het college van burgmeester en wethouders te zijn ingediend.

Gemeente Eemnes

Bezwaarschrift

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) kunt u, maar ook andere belanghebbenden bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (meestal het college van burgemeester en wethouders) een bezwaarschrift indienen. Het gemeenschappelijke postadres voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren is: Postbus 71, 3755 ZH EEMNES. Graag vermelden: t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften

Het bezwaarschrift moet, ondertekend door u of uw gemachtigde, worden ingediend binnen zes weken nadat de beslissing waartegen u bezwaar maakt, aan de aanvrager van de beslissing is bekendgemaakt. De bekendmaking gebeurt via een brief van of namens het bestuursorgaan. Als datum van bekendmaking geldt de verzenddatum van die brief. De publicatie in de gemeentelijke advertentie geldt niet als bekendmaking; in de advertentie wordt de datum van de bekendmaking vermeld.

In het bezwaarschrift vermeldt u:

 • -uw naam en adres;

 • -de datum;

 • -tegen welke beslissing u bezwaar maakt (liefst met een kopie van die beslissing);

 • -wat uw bezwaren tegen die beslissing zijn.

Als u het bezwaarschrift door een gemachtigde laat indienen, moet u een door u ondertekende machtiging met het bezwaarschrift mee laten sturen.

Rechtspersonen, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging, moeten een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en hun statuten meesturen.

Procedure

Uw bezwaarschrift wordt behandeld door de Commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie brengt over het bezwaarschrift advies uit aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist daarna.

Voordat de commissie over een bezwaarschrift een advies opstelt, wordt u - of de door u aangewezen persoon - uitgenodigd uw bezwaren mondeling toe te lichten. Ook eventuele andere belanghebbenden én iemand namens het bestuursorgaan worden daarvoor uitgenodigd.

Het bestuursorgaan maakt de beslissing op uw bezwaarschrift aan u met een brief bekend. Het advies van de commissie wordt daarbij meegestuurd.

Voorlopige voorzieningen

Wanneer u - of een andere belanghebbende die bijvoorbeeld bezwaar heeft tegen een aan u verleende vergunning - een bezwaarschrift heeft ingediend en er een spoedeisend belang is, kan bij de "voorzieningenrechter" van de Arrondissementsrechtbank een verzoekschrift (in tweevoud) worden ingediend om een voorlopige voorziening te vragen. Een voorbeeld van een voorlopige voorziening is de gehele of gedeeltelijke schorsing van het besluit. Dit kan betekenen dat dit besluit gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor de duur van de behandeling van het bezwaarschrift, niet in werking treedt.

De voorzieningenrechter treft alleen een voorlopige voorziening als een besluit op het bezwaarschrift, met het oog op de betrokken belangen, waaronder de uwe, niet kan worden afgewacht.

Het verzoekschrift moet worden gestuurd aan:

Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht

O.v.v. Voorlopige voorzieningen

Postbus 16005 3500 DA Utrecht

U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kosten

Aan het indienen van een bezwaarschrift bij het college zijn geen kosten verbonden. U dient er rekening mee te houden dat aan het indienen van verzoekschrift voor een voorlopige voorziening wel kosten zijn verbonden (griffierecht).

Het bedrag hiervoor kunt u voldoen nadat u van de griffier van de rechtbank een nota hebt ontvangen.

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u terecht bij mevrouw A.M. Schulte of mevrouw S.J. Kist van de BEL Combinatie, tel.nr. 035 751 3305 of 035 751 3292.

Met vragen over de voorlopige voorziening bij de rechtbank kunt u contact opnemen met de Rechtbank Midden-Nederland, tel. nr. (algemeen) 030 223 3000.

Via de websites van de gemeenten kunt u een folder van het Ministerie Justitie downloaden met uitgebreide informatie over het indienen van een bezwaar en de verdere procedure.