Logo Druten
Bestemmingsplan ‘Pas Afferden’ gewijzigd vastgesteld, Druten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Druten maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 24 april 2014 het bestemmingsplan ‘Pas Afferden’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van maximaal acht woningen op het perceel Pas 6, waarbij de bestaande monumentale boerderij behouden blijft. Tevens maakt het plan de vestiging van een multifunctioneel centrum met (dienst)woning aan de Van Heemstraweg 38 in Afferden mogelijk. Het plangebied betreft de kadastrale percelen Druten, sectie D, nummers 515 en 285.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 12 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage in de gemeentewinkel, Heuvel 1 te Druten. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur; op maandag is het gemeentehuis tevens geopend van 16.00 tot 19.00 uur. Het vaststellingsbesluit met de daarbij behorende stukken wordt tevens langs elektronische weg beschikbaar gesteld.

Het vaststellingsbesluit met de daarbij behorende stukken kunt u downloaden van de website van de gemeente www.druten.nl → plaatselijk nieuws → bekendmakingen → bekendmakingen 11 juni 2013) of raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0225.BPaffDePas-1403

De bronbestanden zijn beschikbaar op www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/druten/ro-online/2008/NL.IMRO.0225.BPaffDePas-1403

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, kunnen tijdens bovengenoemde termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de gemeenteraad in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Tevens kan gedurende de beroepstermijn -naast een beroepschrift- een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van genoemde afdeling. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Druten, 11 juni 2014.

Burgemeester en wethouders voornoemd, De loco-secretaris, H.G.M. Cornelissen

De burgemeester, L.J.E.M. van Riswijk

Naar boven