Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2014, 16027Verkeersbesluiten

Logo KoggenlandVERKEERSBESLUIT

Tijdelijke geslotenverklaring Dorpsstraat en

parkeerverbod van Wassenaerstraat Obdam

Nummer: 198

*D14.003983*

D14.003983

Burgemeester en Wethouders van Koggenland;

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreft in beheer van de gemeente;

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Dat op 13 juli 2014 de wielerronde in Obdam wordt georganiseerd;

dat dit evenement op de openbare weg wordt georganiseerd, te weten de Handelskade en de Dr. Lohmanstraat te Obdam;

dat het verkeer wordt omgeleid via de Poststraat, de van Wassenaerstraat, de Nijenburglaan en de Laan van Meerweijde;

dat het noodzakelijk is deze wegen vanwege het evenement af te sluiten;

dat het in verband met de verkeersveiligheid en om de doorgang van evt. hulpdiensten te garanderen noodzakelijk is een parkeerverbod in te stellen op een deel van de van Wassenaerstraat;

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990.

Dit verkeersbesluit is genomen na overleg met de verkeerscoördinator Noord-Holland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking.

B E S L U I T :

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en wethouders:

  • 1.De Handelskade en de Dokter Lohmanstraat tijdelijk gesloten te verklaren voor het verkeer, door plaatsing van borden conform model C1 van bijlage I van het RVV 1990.

  • 2.Instellen tijdelijk parkeerverbod op een deel van de van Wassenaerstraat, door plaatsing van borden conform E1 van bijlage I van het RVV 1990.

De geslotenverklaring en het parkeerverbod gelden op zondag 13 juli van 8.30 uur – 18.00 uur. Eén en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening

(D-500-198).

Dit besluit wordt 9 juni 2014 gepubliceerd in de Staatscourant.

Koggenland, 3 juni 2014

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Gerard van Harskamp

Coördinator Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Locatie Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) een verzoek om voorlopige voorziening doen.