Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Dienst Justitiële InrichtingenStaatscourant 2014, 1581Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 14 januari 2014, houdende wijziging van de Verlofregeling TBS in verband met een wijziging van de bijlage en enkele tekstuele aanpassingen

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 53, achtste lid, en 54, vijfde lid, van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden;

Besluit:

ARTIKEL I

De Verlofregeling TBS wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. In de verlofaanvraag wordt door het hoofd FPC de volgende informatie verschaft:

  • a. samenvatting (Box 0);

  • b. voorgeschiedenis (Box 1);

  • c. (delict)diagnostiek (Box 2);

  • d. behandeling (Box 3);

  • e. risicotaxatie en risicomanagement (Box 4);

  • f. aanvraag verlofmodaliteit en verlofplan (Box 5);

  • g. slachtofferonderzoek en maatschappelijke gevoeligheid (Box 5a);

  • h. houding ter beschikking gestelde (Box 8).

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 7. De risicotaxatie bedoeld in artikel 2, derde lid onder e, is niet ouder dan een jaar, gerekend vanaf de datum van de verlofaanvraag.

B

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Het verzoek voldoet aan de eisen die aan een verlofaanvraag worden gesteld als vermeld in artikel 2, eerste tot en met derde lid.

C

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt ‘artikel 2, tweede lid, en derde lid’ vervangen door: artikel 2, eerste tot en met vierde lid en zevende lid.

2. Het derde lid vervalt.

D

In artikel 6, vierde lid, wordt na ‘adviseert’ ingevoegd: een.

E

Onder vernummering van het zesde en zevende lid tot derde en vierde lid, vervallen in artikel 8 het derde tot en met het vijfde lid.

F

Onder vernummering van het vierde lid tot tweede lid, vervallen in artikel 9 het tweede en derde lid.

G

Onder vernummering van het vierde lid tot tweede lid, vervallen in artikel 10 het tweede en derde lid.

H

Onder vernummering van het vierde lid tot tweede lid, vervallen in artikel 11 het tweede en derde lid.

I

In artikel 13, derde lid, wordt ‘en/of’ vervangen door: en.

J

Artikel 14, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Op een aanvraag voor een machtiging eenmalig begeleid verlof is artikel 2, met uitzondering van het zesde lid, onder b, niet van toepassing.

K

Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:

In het vijfde lid wordt ‘onttrekking’ vervangen: ongeoorloofde afwezigheid of het strafbaar feit.

L

In de bijlage wordt het ‘Format bij de ministeriële regeling Verloftoetsing tbs’ vervangen door: Format verlofaanvragen ten behoeve van ter beschikking gestelden en anderszins verpleegden.

ARTIKEL II

Deze regeling is van toepassing op alle verlofaanvragen die vier maanden na de inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Format verlofaanvragen ten behoeve van ter beschikking gestelden en anderszins verpleegden

Persoons- en aanvraaggegevens

 • TBS-nummer

 • Familienaam

 • Volledige voorna(a)m(en)

 • Geboortedatum

 • Geboorteland en -plaats

 • Nationaliteit

 • Geslacht

 • Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)

 • Datum aanvraag

 • MITS nummer

 • Soort aanvraag

 • Soort verlofmachtiging

BOX 0 SAMENVATTING

Beschrijving van de aanvraag ter inleiding, deze bevat tenminste:

 • Kernachtige typering van de betrokken ter beschikking gestelde

 • Opvallende ontwikkelingen van het afgelopen jaar

 • Gepraktiseerde verloven

 • Weergave relevante bevindingen uit adviezen en rapportages

 • Lange termijn koers, zijnde het resocialisatietraject en het uitstroomdoel

BOX 1 VOORGESCHIEDENIS

 • 1.1: Indexdelict

  • Dictum: bewezen verklaarde in het vonnis, plaats en datum indexdelict

  • Feitelijke weergave indexdelict

  • Vermelding of er sprake is van een maatschappelijk gevoelig delict; uitwerking in box 5a.5

 • 1.2: Justitiële gegevens

  • Leeftijd eerste politiecontact naar aanleiding van een delict

  • Leeftijd eerste veroordeling

  • Datum vonnis indexdelict onherroepelijk

  • Ingangsdatum huidige maatregel

  • Verlengingsuitspraken sinds oplegging huidige maatregel

  • Datum voorwaardelijke invrijheidstelling

  • Opnamedatum huidige FPC

  • Herselectant

 • 1.3: Korte biografische schets tot oplegging huidige maatregel

  • Relevante biografische gegevens ten aanzien van de ontwikkeling en problematiek

  • Beschermende factoren in de voorgeschiedenis

 • 1.4: Criminogene ontwikkeling tot oplegging huidige maatregel

 • 1.5: Behandelgeschiedenis tot oplegging huidige maatregel

  Periode

  Instantie of instelling of toezichthouder

  Reden en bijzonderheden

       
       
       
 • 1.6: Behandelgeschiedenis van oplegging huidige maatregel tot huidige verlofaanvraag

  Periode

  Instelling of toezichthouder

  Reden en bijzonderheden

       
       
       

BOX 2 (DELICT)DIAGNOSTIEK

 • 2.1: Diagnostiek

  • Beschrijvende diagnose inclusief kernproblematiek, gedestilleerd uit het delictscenario

  • Weergave actuele DSM-IV -op termijn DSM-V- classificatie, inclusief datum. Seksuele en verslavingsproblematiek vermelden, ook indien niet langer actueel

  • Toelichting eventuele wijzigingen diagnostiek in de afgelopen periode

 • 2.2: Delictscenario

  • Gedetailleerde weergave gebeurtenissen indexdelict, aanloop en vervolg

  • Totstandkoming delictscenario; met of zonder medewerking van de ter beschikking gestelde, door dossierstudie, informatie van derden

 • 2.3: Delictgerelateerde criminogene factoren

  Soort factor

  Delictgerelateerde criminogene factor

  Relatie tot delictgedrag

  Statische factor

     

  Dynamische factor: chronisch

     

  Dynamische factor: acuut

     

BOX 3 BEHANDELING

Indien het proefverlof betreft, kan ‘begeleiding’ worden gelezen waar ‘behandeling’ staat vermeld.

 • 3.1: Behandeling per delictgerelateerde criminogene factor

  Delictgerelateerde criminogene factor uit box 2.3

  Behandeloverweging en doel

  Interventie met periode

  Resultaat en respons

  1.

       

  2.

       

  3.

       
 • 3.2: Behandelverloop huidige FPC

  • Beschrijving verblijf en verloop van de behandeling in huidige FPC met nadruk op het afgelopen jaar, mate van commitment, overeenstemming over de behandeling en het gedrag van de ter beschikking gestelde

  • korte beschrijving van de huidige afdeling of voorziening en het afdelingsmilieu

  • Medicatiebeleid inclusief geschiedenis binnen huidige FPC, actuele dosering en medicatiebereidheid. Somatische medicatie louter in geval van longstayaanvragen.

  • Indien sprake van een zedendelict, overweging al dan niet inzetten libidoremmende medicatie

  • Indien is afgeweken van het behandelprotocol, weergave overweging

  • Indien deze box onderdeel uitmaakt van een verlengingsadvies of een aanvraag longstayplaatsing: aandacht voor (vroeg)signalering of terugvalpreventie

 • 3.3: Incidenten

  • Opsomming incidenten in het afgelopen jaar met datum en bijbehorende interventie

  • Opsomming strafrechtelijke uitspraken, niet zijnde verlengingsuitspraken, tijdens de lopende maatregel met datum en bijbehorende interventie

BOX 4 RISICOTAXATIE EN RISICOMANAGEMENT

 • 4.1: Beknopte weergave ingevulde risicotaxatie-instrumenten

  • Weergave van de conclusies gebruikte risicotaxatie-instrumenten zoals de op de datum van afname meest recente versie van de HCR, HKT, SVR en datum afname niet ouder dan een jaar, gerekend vanaf de datum van de verlofaanvraag

  • Opsomming 9 meest voorspellende factoren die ten grondslag liggen aan conclusie HKT, zijnde alcoholgebruik, softdruggebruik, harddruggebruik, attitude ten opzichte van de behandeling, copingvaardigheden, impulsiviteit, vijandigheid, overtreding voorwaarden, sociale en relationele vaardigheden.

  • Vermelding PCL-R score en datum afname, indien sprake van een score boven cut-off, zijnde 26, korte beschrijving factoren

  • Vermelding of consensus is bereikt

 • 4.2: Weging en interpretatie van delictgerelateerde criminogene en actuele beschermende factoren met het oog op ernstige recidive, schadekansen en risico op ongeoorloofde afwezigheid

  • Onderbouwing en interpretatie van de wijze waarop en mate waarin de delictgerelateerde criminogene en actuele beschermende factoren op dit moment zijn gerelateerd aan:

   • ernstige recidive

   • schadekansen

   • risico op ongeoorloofde afwezigheid

  • Motivering algemeen risicomanagement, zijnde de interventies en actuele beschermende factoren, indien van toepassing in relatie tot het aangevraagde verlof

 • 4.3: Recidiverisico, inclusief schadekansen, en risico op ongeoorloofde afwezigheid

  Bondig gemotiveerd consensusoordeel in termen van laag, matig of hoog over:

  • Recidiverisico in relatie tot aangevraagd verlof

  • Recidiverisico in geval van beëindiging toezicht of maatregel

  • Risico op ongeoorloofde afwezigheid

BOX 5 AANVRAAG VERLOFMODALITEIT EN (PROEF)VERLOFPLAN

Indien evaluatie proefverlof: in deze box alleen 5.1, 5.2, 5.3, en 5.7 invullen

Indien verlengingsadvies: in deze box alleen 5.2, 5.5, en 5.6 invullen

 • 5.1: Verlofmodaliteit en de datum akkoord interne verloftoetsingscommissie

  • Verlofmodaliteit, zijnde het aangevraagde verlof en de grenzen van de machtiging

  • Datum akkoord door interne verloftoetsingscommissie

  • Indien aanwezig: twijfelpunten interne verloftoetsingscommissie

 • 5.2: (proef)Verlofplan: plaats van het verlof in de behandeling en verlofdoelen

  • Plaats van het verlof in de behandeling met oog voor proportionaliteit en passend tempo

  • Opsomming verlofdoelen

 • 5.3: (proef)Verlofplan: verlofgerelateerd risicomanagement, waaronder verlofvoorwaarden

  • Opsomming verlofvoorwaarden ter borging van de controle op statische en dynamische delictgerelateerde criminogene factoren

  • Toelichting verlofvoorwaarden en eventueel overig verlofgerelateerd risicomanagement

  • Beschrijving hoe vluchtgevaar onder controle wordt gehouden

 • 5.4: (proef)Verlofplan: stappenplan

  • Stappenplan: op de persoon toegesneden overzicht van verlofbestemmingen en middelen in een volgtijdelijke volgorde

  • Koppeling van deze verlofbestemmingen en middelen aan het risicomanagement per stap

  • (vroeg)Signaleringsplan en terugvalpreventieplan, ook indien het stappenplan doorlopen is

 • 5.5: Koers en prognose

  • Koers: het resocialisatietraject en het uitstroomdoel

  • Korte beschrijving van de eventueel beoogde afdeling of voorziening en het afdelingsmilieu

  • Prognose met tenminste het tijdspad en de verwachting van FPC ten aanzien van gekozen koers

 • 5.6: Relatie met multidisciplinaire rapportages

  • Bevindingen van de rapporteurs in relatie tot verlof en resocialisatie

  • Reactie FPC op deze bevindingen

 • 5.7: Verloop eerder verlof

  • Verlofhistorie: eerdere verlofmachtigingen met datum

  • Bijzonderheden, zoals opschorting of intrekking van het verlof door het hoofd van de inrichting, of intrekken door de Minister of vervallen van de verlofmachtiging

  • Beschrijving verloop verlof gedurende rapportageperiode. Indien evaluatie proefverlof: beschouwing FPC en toezichthouder

  • Weergave status verlof in stappenplan

BOX 5a SLACHTOFFERONDERZOEK EN MAATSCHAPPELIJKE GEVOELIGHEID

 • 5a.1: Relatie tot het slachtoffer

  • Relatie tot het slachtoffer ten tijde van het indexdelict

  • Relatie tot het slachtoffer in de huidige situatie, indien van toepassing

 • 5a.2: Confrontatie en geografie

  • Inschatting van de kans op confrontatie in termen van laag, matig of hoog. Met aandacht voor:

   • Verblijfplaats van het slachtoffer

   • Belangen van het slachtoffer

  • Inschatting van gevoeligheden en risico’s. Met aandacht voor:

   • Belangen van kinderen

   • Bezoek van het graf of de gedenkplaats van het slachtoffer door ter beschikking gestelde

   • Aanwezigheid wraak- en onlustgevoelens bij het slachtoffer of de ter beschikking gestelde

 • 5a.3: Slachtofferschuld

  • Hoogte slachtofferschuld

  • Soort getroffen betalingsregeling

  • Beschrijving of deze regeling volgens afspraak wordt of is uitgevoerd

  • Afspraken met het Centraal Justitieel Incassobureau of Slachtofferhulp Nederland

 • 5a.4: Informatie

  • Vermelding of het Informatiepunt Detentieverloop het slachtoffer informeert

  • Bronvermelding informatie slachtofferonderzoek

 • 5a.5: Maatschappelijke gevoeligheid

  • Beschrijving maatschappelijke gevoeligheid

  • Risico’s of belemmeringen in de resocialisatie die uit maatschappelijke gevoeligheid voortkomen

 • 5a.6: Slotsom

  Afwegingen in het slachtofferonderzoek en de maatschappelijke gevoeligheid

  • Indien kans op confrontatie: gemotiveerde afweging door het FPC tussen het belang van het slachtoffer en het belang van de ter beschikking gestelde, met inachtneming van de ernst van het delict, vermijdbare confrontaties, onnodige belemmeringen in de resocialisatie en de maatschappelijke gevoeligheid

  • Omschrijving van het gevolg voor het risicomanagement en resocialisatietraject: de afweging, volgend uit het slachtofferonderzoek en de maatschappelijke gevoeligheid, kan al dan niet leiden tot aanvullende verlofvoorwaarden zoals een gebiedsverbod of contactverbod. Deze worden toegevoegd aan box 5.3

BOX 8 HOUDING TER BESCHIKKING GESTELDE

 • 8.1: Houding van de ter beschikking gestelde ten aanzien van het indexdelict

  • Mate van erkenning van het indexdelict

  • Beschrijving van de mate van nemen van verantwoordelijkheid voor het indexdelict

 • 8.2: Houding van de ter beschikking gestelde ten aanzien van het slachtoffer

  Mate van het nemen van verantwoordelijkheid jegens het slachtoffer

 • 8.3: Reactie van ter beschikking gestelde bij bespreken onderliggende rapportage

  Mate van overeenstemming over onderliggende rapportage en in het bijzonder de voorgestelde afspraken en gestelde voorwaarden

 • 8.4: Overeenstemming over het te volgen traject

  Beschrijving in hoeverre sprake is van overeenstemming over de koers en prognose

TOELICHTING

Deze aanpassing van de Verlofregeling TBS vindt plaats om diverse redenen.

In de eerste plaats is het verlofformat, zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling, grondig herzien. Het huidige format leidt in de praktijk tot een grote variatie in omvang en inhoud van de verlofaanvragen, ondanks de voorgeschreven boxenstructuur. Met het nieuwe format is beoogd meer uniformiteit te brengen in de verlofaanvragen en daarmee de doelmatigheid van de verlofaanvraagprocedure te vergroten.

Daarnaast is van deze wijziging van de Verlofregeling TBS gebruik gemaakt om enkele (tekstuele) onvolkomenheden te verhelpen.

Artikelsgewijs

Artikel I, onder A, 1

In dit artikel is opgenomen welke informatie moet worden verschaft door het hoofd FPC (de zogenaamde boxen) waarbij een tweetal nieuwe boxen is opgenomen: Box 0 ‘Samenvatting’ en Box 5a ‘Slachtofferonderzoek en maatschappelijke gevoeligheid’. De volgorde en nummering van de boxen is veranderd en een aantal boxen heeft een nieuwe naam en inhoud gekregen. Box 6 en 7 komen ook in dit nieuwe format niet voor, omdat deze bestemd zijn voor de verlenging van de maatregel.

Artikel I, onder A, 2

Dit artikel is aangescherpt om onduidelijkheid over de bruikbaarheid van de risicotaxatie te voorkomen.

Artikel 1, onder E t/m H

Deze wijzigingen zijn opgenomen omdat de desbetreffende bepalingen konden vervallen. Deze bepalingen zijn nu opgenomen in het nieuwe format dat als bijlage is gevoegd bij deze regeling.

Artikel I, onder J

Dit artikel is aangepast in die zin dat door het opnemen van de uitzondering van het zesde lid van artikel 2, nu duidelijk uit de regeling blijkt dat ook incidenteel verlof in het buitenland niet mogelijk is.

Artikel I, onder K

Dit betreft een aanpassing aan de wettelijke terminologie, die luidt: ongeoorloofde afwezigheid. De eisen voor een beroep op de hardheidsclausule gelden ook in geval van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.

Artikel I, onder L

De belangrijkste wijzigingen in het verlofformat hebben betrekking op de volgende aspecten.

In het nieuwe format wordt een scherpere focus gelegd op de opbouw van het resocialisatietraject, de beschermende factoren en het risicomanagement. Daarnaast is het Beleidskader libidoremmende middelen in de tbs, van 29 november 2012, in het nieuwe format verwerkt.

In het nieuwe format zijn enkele bestaande en nieuwe slachtoffergerelateerde vragen samengevoegd ten behoeve van het slachtofferonderzoek. Hiervoor is een nieuwe box (box 5a) ingericht. Elke verlofaanvraag bevat een volledig slachtofferonderzoek en een heldere afweging tussen slachtofferbelangen en resocialisatiebelangen van de ter beschikking gestelde.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven