Logo Brielle[Het aanleggen van twee parkeerplaatsen aan de Touwslagerstraat te Brielle voor het opladen van elektrische voertuigen conform bijbehorende bebordingstekening "Elektrisch oplaadpunt".]

[Optioneel: Eigen Kenmerk]

[Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle betreffende het nemen van een verkeersbesluit, als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994]

Overwegingen ten aanzien van het besluit

[In het kader van doelmatig en zuinig energiegebruik wordt op steeds meer plaatsen in Nederland elektrische oplaadvoorzieningen geplaatst. Om deze voorzieningen ook echt te kunnen benutten dienen afspraken gemaakt te worden die middels verkeersbesluiten vastgesteld moeten worden.

Het gebied is in beheer van de gemeente.

De politie Rotterdam-Rijnmond heeft op 10 maart 2014 positief geadviseerd betreffende het instellen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen door de gemeente Brielle.

Gelet op de vorenstaande overwegingen zijn wij van oordeel, dat de in het dictum te noemen verkeersmaatregel behoort te worden genomen.

Het voornemen om dit besluit te nemen is 9 april 2014 gepubliceerd en heeft ter inzage gelegen op het stadskantoor tot en met 21 mei 2014. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.]

BESLUIT

[Burgemeester en wethouders van Brielle;

gelet op de artikel 2, lid 1 sub c, lid 3 sub a, artikel 15, lid 1 en artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 12 sub a en 21 e.v. van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

b e s l u i t e n:

Door het plaatsen van bord E04 uit de bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische voertuigen” twee bestaande parkeerplaatsen aan de Touwslagerstraat in Brielle in te richten voor het opladen van elektrische voertuigen conform bijbehorende bebordingstekening "Elektrisch oplaadpunt".

Een afschrift van dit besluit te zenden aan:

• Politie Rotterdam-Rijnmond, wijkteam Brielle/Westvoorne

• Sector Grondgebied, afdeling Beheer Openbare Ruimte

• de officier van Justitie te Rotterdam

• de Rechtbank Rotterdam, sector kanton]

Brielle, 22 mei 2014

Namens deze, de secretaris, P. Schouten
de burgemeester, mw. G.W.M. van Viegen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

[Belanghebbenden worden erop gewezen, dat binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle.]

Naar boven