Bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken inzake het gebruik van spudpalen, Yangzekanaal / Europahaven / Mississippihaven / Hartelhaven / Waalhaven, Rotterdam

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART

bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken

Nr. 071/2014

Rotterdam

Yangzekanaal / Europahaven / Mississippihaven / Hartelhaven / Waalhaven

Spudpaallocaties

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

overwegende dat:

 • binnenvaartschepen steeds vaker zijn uitgerust met spudpalen, die kunnen worden gebruikt om te meren;

 • de onderwater bodem in de Rotterdamse haven infrastructurele voorzieningen bevat, die door het gebruik van spudpalen kan worden beschadigd;

 • er onderzoek heeft plaatsgevonden naar locaties waar spudpalen kunnen worden gebruikt, zonder dat beschadiging van de infrastructurele voorzieningen in de onderwater bodem kan plaatsvinden;

 • locaties voor het gebruik van spudpalen, waar geen schade aan de waterbodembescherming kan ontstaan, in dit besluit worden aangewezen;

gelet op:

 • de artikelen 5 en 8 van de Scheepvaartverkeerswet;

 • de artikelen 7.05, derde lid, en 7.06, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement;

 • artikel 11.7, eerste lid, onder a, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012;

Besluit vast te stellen:

Artikel 1

De volgende locaties worden aangewezen voor het afmeren van binnenschepen met gebruik van spudpalen:

 • Yangtzekanaal NZ, tussen oeverfrontnummer 9816 en 9824, een vak met een lengte van 800 meter en een breedte van 20 meter, gerekend vanaf 20 meter uit de kruin van de oever;

 • Yangtzekanaal ZZ, tussen oeverfrontnummer 8250 en 8265, een vak met een lengte van 1.500 meter en een breedte van 20 meter, gerekend vanaf 25 meter uit de kruin van de oever;

 • Europahaven, tussen oeverfrontnummer 8206 en 8208, een vak met een lengte van 200 meter en een breedte van 20 meter, gerekend vanaf 20 meter uit de kruin van de oever;

 • Mississippihaven, tussen oeverfrontnummer 7050 en 7054, een vak met een lengte van 400 meter en een breedte van 20 meter, gerekend vanaf 25 meter uit de kruin van de oever;

 • Hartelhaven, tussen oeverfrontnummer 7217 en 7219, een vak met een lengte van 200 meter en een breedte van 20 meter, gerekend vanaf 25 meter uit de kruin van de oever;

 • Waalhaven, de kop van pier 2 ter hoogte van oeverfrontnummer 2190, een vak met een lengte van 135 meter en een breedte van 20 meter, gerekend vanaf 25 meter uit de kruin van de oever.

Artikel 2

Deze bekendmaking treedt in werking de dag na bekendmaking van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Namens het college van burgemeester en wethouders, De Havenmeester van Rotterdam, tevens Rijkshavenmeester van Regio Rotterdam-Rijnmond.

N.B.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

 • Verkeerscentrale Hoek van Holland, telefoonnummer 010-252 2801 of VHF kanaal 11;

 • Haven Coördinatie Centrum, 010-252 1000 of VHF kanaal 11.

BEZWAARCLAUSULE

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 892.6300.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht,

Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Naar boven