Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarlingenStaatscourant 2014, 15334Overig

Logo HarlingenVoorbereidingsbesluit Koningsbuurt Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 mei 2014 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een deel van de Koningsbuurt (globaal begrensd door N31, Grensweg en de spoorlijn). Tevens heeft de raad verklaard dat het verboden is het gebruik van de grond en bouwwerken binnen het aangewezen gebied te wijzigen.

Bovengenoemd besluit ligt met ingang van 28 mei 2014 voor iedereen kosteloos ter inzage bij het KCC in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag van bekendmaking van dit besluit.

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep ingediend worden.