Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 15244Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 mei 2014, nr. WJZ/14086367, tot intrekking van de Regeling tarieven bel-me-niet-register

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 16.1, zesde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 12, vierde lid, van het Besluit bel-me-niet-register;

Besluit:

Artikel 1

De Regeling tarieven bel-me-niet-register wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 mei 2014

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

In de Regeling tarieven bel-me-niet-register worden tarieven vastgesteld die de beheerder (Stichting Infofilter) in rekening brengt aan ondernemingen die van het register gebruik maken. In de nieuwe Regeling tarieven bel-me-niet-register 2014 worden lagere tarieven vastgesteld. De regeling tarieven bel-me-niet-register 2014 treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2014. Tegen deze achtergrond is er niet langer behoefte aan de Regeling tarieven bel-me-niet-register. Bijgevolg wordt de regeling ingetrokken.

Deze regeling werkt terug tot en met 1 januari 2014, omdat de Regeling tarieven bel-me-niet-register 2014 eveneens terugwerkt tot en met 1 januari 2014. Er wordt afgeweken van het beleid ten aanzien van de vaste verandermomenten en minimale invoeringstermijn aangezien de Regeling tarieven bel-me-niet-register 2014 en deze regeling gelijktijdig gepubliceerd moeten worden om onduidelijkheid en het naast elkaar bestaan van twee verschillende tarieven te voorkomen.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp