Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van DefensieStaatscourant 2014, 15202Besluiten van algemene strekking

Verzamelregeling Defensie 2014

18 april 2014

Nummer: BS 2014009482

De Minister van Defensie,

Gelet op de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel 25h, tweede lid van de Mededingingswet, artikel 10.39 van de Wet luchtvaart, artikel 2 van het Besluit van 21 mei 1981, houdende vaststelling van enige regels ter beperking van de geluidhinder door luchtvaartuigen en artikel 4 van het Besluit cockpitpersoneel en luchtverkeersdienstverleningspersoneel krijgsmacht;

Besluit:

ARTIKEL I INTREKKING LUCHTHAVENREGELING BRUNSSUM C

De Luchthavenregeling Brunssum C wordt ingetrokken.

ARTIKEL II INTREKKING LUCHTHAVENREGELING BRUNSSUM S

De Luchthavenregeling Brunssum S wordt ingetrokken.

ARTIKEL III REGELING MILITAIRE STEUNVERLENING IN HET OPENBAAR BELANG

De Regeling militaire steunverlening in het openbaar belang wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt:

1. in onderdeel a de zinsnede ‘in de zin van artikel 58 of 59 van de Politiewet 1993 of artikel 18 van de Wet rampen en zware ongevallen’ vervangen door: in de zin van artikel 57, 58 of 59 van de Politiewet 2012 of artikel 20 van de Wet Veiligheidsregio’s;

2. in onderdeel c ‘Koningin’ gewijzigd in: Koning.

B

In artikel 2 wordt de zinsnede ‘de Nederlandse Antillen en Aruba’ vervangen door: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

C

In artikel 3 wordt:

1. in het tweede lid na ‘wijze’ toegevoegd: ‘in’;

2. in het derde lid ‘of voegt een verklaring van geen bezwaar van de betreffende branchevereniging toe’ geschrapt.

ARTIKEL IV REGELING BEPERKING GELUIDHINDER MILITAIRE ONBEMANDE LUCHTVAARTUIGEN

De Regeling beperking geluidhinder militaire onbemande luchtvaartuigen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel a, onder 3° en 4° wordt de zinsnede ‘in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer’ telkens vervangen door: in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu.

B

Artikel 2 vervalt.

ARTIKEL V REGELING EISEN COCKPITPERSONEEL EN LUCHTVERKEERSDIENSTVERLENINGSPERSONEEL KRIJGSMACHT

De Regeling eisen cockpitpersoneel en luchtverkeersdienstverleningspersoneel krijgsmacht wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4, onderdeel b, onder 1, wordt de zinsnede ‘het lucht- en het luchtvaartterreinverkeer’ vervangen door: het luchtverkeer en het luchthavenluchtverkeer.

ARTIKEL VI INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 april 2014

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

TOELICHTING

Algemeen

De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit inwerkingtreding van de Politiewet 2012 en van de Wet veiligheidsregio’s, uit de Mededingingswet, uit de veranderde status van bepaalde eilanden in het Caribisch gebied, uit de Wet luchtvaart en uit de troonswisseling van 30 april 2013. De wijzigingen zijn divers, maar gezamenlijk te kwalificeren als onderhoud.

Artikelsgewijs

Artikelen I en II

De Luchthavenregelingen Brunssum C en Brunssum S worden ingetrokken, omdat deze militaire luchthavens niet meer worden gebruikt.

Artikel III

De Politiewet 1993 is vervangen door de Politiewet 2012. De Wet rampen en zware ongevallen is vervangen door de Wet veiligheidsregio’s. De Regeling militaire steunverlening in het openbaar belang wordt daaraan aangepast.

Sinds de troonswisseling op 30 april 2013 is de aanduiding ‘Koningin’ feitelijk niet meer juist en bovendien is het gebruik van deze term in constitutioneel opzicht evenmin geheel correct.

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 10 oktober 2010 uit de 4 landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast is er Caribisch Nederland, gevormd door de 3 bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES).

Sinds de inwerkingtreding van de Wet markt en overheid is het de overheid toegestaan economische activiteiten in de zin van de Mededingingswet te verrichten, mits aan een aantal gedragsregels wordt voldaan. Daardoor is een verklaring van geen bezwaar van de branchevereniging, die er op gericht was het risico op een eventueel verwijt wegens oneerlijke concurrentie vanuit de markt te minimaliseren, niet meer nodig. Om de aanvraag op alle aspecten te kunnen beoordelen, blijft het vereiste van een motivering gehandhaafd.

Artikel IV

Artikel 2 van de Regeling beperking geluidhinder militaire onbemande luchtvaartuigen komt te vervallen omdat de in dat artikel bedoelde schietkampen Botgat en Falga niet langer in gebruik zijn.

Artikel V

Dit betreft aanpassingen van de Regeling eisen cockpitpersoneel en luchtverkeerdienstverleningspersoneel krijgsmacht aan de Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens, Stb. 2008, 561). Het gaat om terminologische aanpassingen, waarbij het begrip ‘luchtvaartterrein’ wordt vervangen door ‘luchthaven’.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert