Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2014, 15032Verkeersbesluiten

Logo KoggenlandVERKEERSBESLUIT

Tijdelijke geslotenverklaring Ke r k weg en ’t Ouwe Hof Hensbroek

Nummer: 197

*D14.003867*

D14.003867

Burgemeester en Wethouders van Koggenland;

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreft in beheer van de gemeente;

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Dat op zaterdag 14 juni en zondag 15 juni 2014 een beddenrace en een rommelmarkt wordt georganiseerd in Hensbroek.

Dat deze evenementen deels op de openbare weg plaatsvinden, te weten op de Kerkweg en ’t Ouwe Hof.

Dat in verband met de verkeersveiligheid het noodzakelijk is deze wegen, vanwege de evenementen, tijdelijk af te sluiten voor het verkeer.

Dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990.

Dit verkeersbesluit is genomen na overleg met de Politie Noord-Holland.

B E S L U I T :

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en wethouders de Kerkweg en ’t Ouwe Hof te Hensbroek, tijdelijk deels gesloten te verklaren voor het verkeer, door plaatsing van borden conform model C1 van bijlage I van het RVV 1990. Eén en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (D-500-197).

De gedeeltelijke geslotenverklaring van de Kerkweg en ’t Ouwe Hof geldt op zaterdag

14 juni 2014 van 19.00 – 21.00 uur.

Op zondag 15 juni 2014 geldt een tijdelijke geslotenverklaring van ’t Ouwe Hof

van 10.00 – 19.00 uur

Dit besluit wordt 30 mei 2014 gepubliceerd in de Staatscourant.

Koggenland, 21 mei 2014

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Gerard van Harskamp

Coördinator Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Locatie Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) een verzoek om voorlopige voorziening doen.