Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mook en MiddelaarStaatscourant 2014, 15029Verkeersbesluiten

Logo Mook en MiddelaarOnderwerp: tijdelijke verkeersmaatregelen Maaskade in Mook ten behoeve van evenement.

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar;

Overwegende dat:

De Middelweerd een onverplicht fietspad is;

De Kadeweg een voor alle verkeer openstaande weg is;

Op 14 en 15 juni 2014 een evenement plaats vindt op de Kadeweg en fietspad Middelweerd in Mook;

de opbouwwerkzaamheden voor het evenement starten op 14 juni 2014 om 9:00;

het afbreken en opruimen van het evenement om 12:00 uur op 16 juni 2014 wordt afgerond;

voor opbouwwerkzaamheden en opbouwwerkzaamheden van het evenement een afsluiting voor alle verkeer gewenst is;

met deze maatregelen de belangen, genoemd in artikel 2, lid 2 van de Wegenverkeerswet worden gediend;

Dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd met de politie basiseenheid Gennep. Er zijn voor de politie geen bezwaren met betrekking tot de handhaafbaarheid van de afsluiting

Besluiten

I.De Kadeweg en Middelweerd af te sluiten voor alle verkeer vanaf 14 juni 2014 om 9:00 uur t/m 16 juni 2014 12:00.

Mook, 15 mei 2014

dertekeningkiezer

Het College van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

namens deze,

Hoofd afdeling Samenleving

J.G. Meeussen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet, gemotiveerd en ondertekend, worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar, Postbus 200, 6585 ZK, Mook. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ, Roermond. Aan het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.