Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2014, 15028Overig

Logo LeeuwarderadeelRealisering bouwplan (grote buitenplanse afwijking op grond van art. 2.12 lid 1 sub a3 van de WABO)

De burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel maken bekend dat de aanvraag om een omgevingsvergunning dossiernummer 2014-000038 is binnengekomen voor:

Het draaien van het voetbalveld en het aanleggen van een nieuwe uitweg aan de Martenawei 6, 9056 PE te Koarnjum, kadastraal bekend gemeente Jelsum, sectie E, nummer 499, 953 en 1232.

De aanvraag past niet binnen de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Medewerking kan worden verleend door middel van het voeren van een afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a3 van de WABO en artikel 3.4 van de algemene wet bestuursrecht. Het college is bereid de procedure voor het plan te voeren.

In het kader van de procedure ligt het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing met ingang van woensdag 28 mei 2014 gedurende 6 weken, tijdens openingstijden, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij cluster VROM. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens bestaat de mogelijkheid om een mondelinge zienswijze in deze periode kenbaar te maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van cluster VROM, tel. 058-2576666.

Stiens, 26 mei 2014

drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester.

Harrie Siegersma, secretaris.