Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 14890Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenVERKEERSBESLUIT

2014013934

Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de ’s-Gravenpoldersestraat tussen de Baarlandsezandweg en de spoorlijn van de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele, nabij de bebouwde kom van Hoedekenskerke.

Het afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat ‘s-Gravenpoldersestraat is gelegen tussen de Baarlandsezandweg en de bebouwde kom van Hoedekenskerke;

 • -dat de huidige snelheidslimiet op deze weg, tussen de Baarlandsezandweg en de spoorlijn van de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele 80 km per uur en tussen de genoemde spoorlijn en de bebouwde kom van Hoedekenskerke 60 km per uur bedraagt;

 • -dat aan de ‘s-Gravenpoldersestraat in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, een gebiedsontsluitende functie is toegekend;

 • -dat de betreffende weg, vanwege de aanwezige randmarkering en de aanwezigheid van een laanbeplanting, een uitstraling heeft van een erftoegangsweg A;

 • -dat het daardoor gewenst is om op de ’s-Gravenpoldersestraat een snelheidslimiet in te stellen die hoort bij dit wegtype, te weten 60 km per uur;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 17 april 2014);

besluit:

-tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de ‘s-Gravenpoldersestraat tussen de Baarlandsezandweg en de spoorlijn van de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele, door deze weg volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur.

Dit door:

 • het plaatsen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Baarlandsezandweg voor de aansluiting met de ’s-Gravenpoldersestraat/Slabbekoornsedijk;

 • het verwijderen van de borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de aansluitingen van de Slabbekoornsedijk, de Zondagweg, de Vrouwenweg en de Vrierlingweg op de ’s-Gravenpoldersestraat;

 • het verwijderen van de borden A01-60 zb/ze aan weerszijden van de ’s-Gravenpoldersestraat nabij de kruising met de spoorlijn van de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele.

E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan, blad 1 en 2.

Middelburg, 19 mei 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. P.M. van der Meulen,

afdelingshoofd Wegen