Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 14872Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenVERKEERSBESLUIT

20140013892

Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Zwinweg tussen Ellewoutsdijk en Oudelande.

Het afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Zwinweg gelegen is tussen de kernen Ellewoutsdijk en Oudelande;

 • -dat de huidige snelheidslimiet op deze weg 80 km per uur bedraagt;

 • -dat aan Zwinweg in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, een deelgebied ontsluitende functie is toegekend en een wegtype erftoegangsweg A (ETW-A);

 • -dat bij dit wegtype een snelheidslimiet van 60 km per uur hoort;

 • -dat de betreffende weg, vanwege de aanwezige randmarkering en de aanwezigheid van laanbeplanting, een uitstraling heeft van een erftoegangsweg A;

 • -dat het in verband daarmee gewenst is om de snelheidslimiet op de Zwinweg te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 17 april 2014);

besluit:

-tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Zwinweg tussen Ellewoutsdijk en Oudelande, door deze weg volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur.

Dit door:

 • het verwijderen van het bord A01-60, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, van de Zwinweg op circa 150 m vanaf de grens met de bebouwde kom van Ellewoutsdijk;

 • het verwijderen van de borden A01-60 en A02-60 van de Zwinweg nabij de aansluiting van de Tolhoekweg op de Zwinweg;

 • het plaatsen van borden A01-60 zb, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Zwinweg bij de grens van de bebouwde kom van Ellewoutsdijk en bij de grens van de bebouwde kom van Oudelande;

 • het verwijderen van de borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de kruising van de Papotweg en de Zwinweg en op de aansluitingen van de Iseweg, de Tolhoekweg en Landweg ‘t Zwint op de Zwinweg.

E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan, blad 1 t/m 2.

Middelburg, 19 mei 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. P.M. van der Meulen,

afdelingshoofd Wegen