Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2014, 14854Verkeersbesluiten

Logo KoggenlandVERKEERSBESLUIT

Intrekken gpp Dr. Lohmanstraat 85

Nummer: 194

*D14.003848*

D14.003848

Burgemeester en Wethouders van Koggenland;

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreft in beheer van de gemeente;

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Gehoord het verzoek van de familie van bewoner Dr. Lohmanstraat 85 te Obdam voor het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van de door hem bewoonde woning.

In verband met het geen gebruik meer maken van zijn voertuig ontbreekt de noodzaak voor een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Dr. Lohmanstraat 85 te Obdam.

Dat het huidige onderbord 60-NBB-5 kan worden verwijderd;

Dat het verkeersbesluit van 6 december 2011 niet langer van kracht is.

Dit verkeersbesluit is genomen na overleg met de verkeerscoördinator Noord-Holland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking.

B E S L U I T :

Het verkeersbesluit van 6 december 2011 tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Dr. Lohmanstraat 85 te Obdam in te trekken en het geplaatste onderbord te verwijderen.

Dit besluit wordt 26 mei 2014 gepubliceerd in de Staatscourant.

Koggenland, 20 mei 2014

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Gerard van Harskamp

Coördinator Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Locatie Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) een verzoek om voorlopige voorziening doen.