Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (Li)Staatscourant 2014, 14788Vergunningen

Logo Bergen (Li)
Omgevingsvergunning Hengeland 10a, Bergen (Li)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend aan Carpe Diem, een horecagelegenheid op Camping Hengeland in Afferden. Het betreft het wijzigen van het gebruik. De horecavoorziening die een nevenfunctie is behorende bij de camping wordt een reguliere horecavoorziening.

Deze bekendmaking is ter voldoening van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Burgemeester en wethouders hebben de vergunning op 21 mei 2014 verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo. Het IDN van deze vergunning is NL.IMRO.0893.OV13007HEONGBUI-VA01.

Ter inzage

Het besluit en bijbehorende stukken liggen voor belanghebbenden van 29 mei t/m 2 juli 2014 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken zonder afspraak inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. U kunt de stukken ook inzien op www.bergen.nl.

Beroepschrift

Op basis van de Awb kunnen belanghebbenden tot en met 2 juli 2014 een beroepschrift indienen. In het ondertekende beroepschrift staat tenminste de naam en het adres van de indiener, de datum van uw brief, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen voor het beroep. Zo mogelijk dient een kopie van het besluit waartegen het beroep zich richt, te worden bijgevoegd.

In spoedeisende gevallen kan de indiener van het beroepschrift de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening vragen.

Een beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening dient u in bij de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt deze ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.