Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2014, 14614Verkeersbesluiten

Logo LansingerlandVerkeersbesluit parkeerverbodzone gedeelte Stationssingel Berkel en Rodenrijs.

Burgemeester en wethouders van Lansingerland

Overwegende het volgende:

Inleiding

Bij RandstadRail-station Westpolder is er parkeergelegenheid voor forensen. Tevens rijden er lijndienstbussen naar het station, die er ook halteren. Van de parkeergelegenheid bij het station wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Het komt regelmatig voor dat er meer aanbod is van parkerende automobilisten dan dat er parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Hierdoor wordt er niet alleen buiten de vakken geparkeerd, maar ook op de toeleidende weg (westelijk deel van de Stationssingel tussen het spoorviaduct en het parkeerterrein; zie ook tekening). Dit geeft doorgangsproblemen voor de lijndienstbussen.

Wetgeving

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Om deze doelen te bereiken is het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen. Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 stelt dat voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden een verkeersbesluit moet worden genomen. Dit geldt wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het 2e lid van het artikel stelt dat een verkeersbesluit moet worden genomen wanneer verkeersmaatregelen op of aan de weg leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of wanneer verkeersmaatregelen leiden tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer. Dit geldt wanneer de maatregelen leiden tot een beperking of een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of het weggedeelte gebruik kan maken.

Verkeersmaatregelen en argumentatie

Bij RandstadRail-station Westpolder is er parkeergelegenheid voor forensen. Tevens rijden er lijndienstbussen naar het station, die er ook halteren. Van de parkeergelegenheid bij het station wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Het komt regelmatig voor dat de parkeerplaats helemaal vol staat. Een deel van de automobilisten parkeert de auto dan buiten de parkeervakken en sommigen zelfs op de toeleidende weg naar het parkeerterrein. Het gevolg hiervan is dat lijndienstbussen niet altijd meer hun halteplaats kunnen bereiken of door kunnen rijden over de weg. Dit is een niet wenselijke situatie. Deze kan worden verholpen door een verkeersregime in te stellen waarbij alleen in de vakken mag worden geparkeerd. Het instellen van een parkeerverbodzone biedt hierin uitkomst.

Situering van de wegen

De Stationssingel ligt binnen de bebouwde kom van de gemeente Lansingerland is hierbij in beheer en onderhoud.

Ov erleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgehad met de politie Rotterdam. Deze heeft in de persoon van de heer R. Heuvelman positief geadviseerd.

Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

De teamleider Beheer is in het geldende mandaatregister door het college gemandateerd tot het nemen van het besluit. Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de Wegenverkeerswet en de uitvoeringsregelen van die wet is tot het onderstaande besluit gekomen.

Besluiten:

 • I.een parkeerverbodzone in te stellen op het westelijk deel van de Stationssingel tussen het spoorviaduct en het parkeerterrein van RandstadRail-station Westpolder, door plaatsing van de borden E1-zone en E1-einde zone van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, e.e.a. zoals op de bij dit besluit horende tekening is aangeduid;

 • II.Dit besluit te publiceren in de Staatcourant en de Heraut;

 • III.Een kopie van dit besluit te zenden aan:

 • a.Politie Rotterdam, Bureau Berkel en Rodenrijs, t.a.v. de heer R. Heuvelman, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam;

 • b.de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, de heer A. Fortuin;

 • c.de afdeling Beheer & Onderhoud, de heer E. Korteland;

 • d.de afdeling Beheer & Onderhoud. Mw. S. Lassooy;

 • e.de afdeling Projecten, de heer C. v/d Zande

 • f.archief;

Lansingerland, 6 mei 2014

namens burgemeester en wethouders van Lansingerland,

Marco van der Sloot

teamleider Team Beheer

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient binnen de wettelijke termijn.

Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is:

College van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs

Of voor het indienen van digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl onder het kopje ‘formulieren’.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na verzenddatum. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

 • -uw naam en adres

 • -de datum van uw bezwaarschrift

 • -het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

 • -een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -waarom u het niet eens bent met ons besluit

 • -uw handtekening

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.