Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2014, 14417Vergunningen

Aanvraag vergunning Moezelweg 255, 3198 LS Rotterdam-Europoort, DCMR Milieudienst Rijnmond

Kennisgeving ontwerpbeschikkingen

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Waterwet
Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 30 september 2013 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Kuwait Petroleum Europoort B.V. voor de inrichting aan de Moezelweg 255, 3198 LS Rotterdam-Europoort.

Het betreft een inrichting voor de raffinage, verwerking, op- en overslag van ruwe aardolie en aardolieproducten.

De aanvraag betreft de bouw van een lube oil hydrocracker inclusief bijbehorende voorzieningen alsmede de uitbreiding van de op- en overslagactiviteiten van kerosine.

De minister van Infrastructuur en Milieu (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid) heeft op 30 september 2013 een aanvraag ingevolge de Waterwet (Wtw) ontvangen van bovengenoemde aanvrager, voor het wijzigen van de vigerende vergunning met betrekking tot het brengen van stoffen, afkomstig van eerder genoemde locatie, in de 5e Petroleumhaven.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van Infrastructuur en Milieu maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunningen te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken van 22 mei 2014 tot en met 2 juli 2014 op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur);

  • de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.30 uur);

  • de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis (tijdens de openingsuren);

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

  • de stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland (na telefonische afspraak, tel. nr.: 14 010);

  • de Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg (na telefonische afspraak, tel. nr.: 14 010);

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder zijn/haar zienswijze over de desbetreffende ontwerpbeschikking schriftelijk kenbaar maken aan het gezag dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

Mevrouw M.S. de Koning van de DCMR, telefoon: 010 – 246 80 91 of de heer N. Taal en/of de heer

H. Henkel van Rijkswaterstaat, telefoon: 06 21 22 72 01 / 06 11 05 53 44.

Zaaknummer: 98434659, DMS-nummer: 21775150.