Logo Menterwolde
Ontwerp weigering omgevingsvergunning tijdelijke windmeetmast N33 ter inzage, Menterwolde

Burgemeester en wethouders van Menterwolde maken ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het volgende bekend. Zij hebben het plan om een omgevingsvergunning te weigeren voor:

  • tijdelijke windmeetmast windpark N33 (nummer: 2013-0112).

Het ontwerp van de weigering omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken, liggen met ingang van 23 januari 2014, gedurende zes weken ter inzage.

Inhoud

Aanleiding van de windmeetmast is de mogelijke ontwikkeling van een windpark langs de N33. Om een goed windpark te kunnen ontwikkelen, financieren en exploiteren is het van belang kennis te hebben over de lokale windcondities. De lokale windcondities worden achterhaald door middel van de windmeetmast, die wordt uitgerust met meetapparatuur. De windmeetmast is aangevraagd voor de duur van 2,5 jaar en heeft een hoogte van 80 meter. De windmeetmast is in strijd met het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn van plan deze aanvraag te weigeren.

De stukken inzien

U kunt de stukken tijdens werkdagen inzien bij het cluster Beleid (kamer 203), gemeentehuis aan de Kerkstraat 2 in Muntendam. Digitaal kunt u de stukken raadplegen op www.menterwolde.nl .

Reageren

Tot en met 5 maart 2014 kan iedereen een zienswijze indienen over de ontwerp weigering omgevingsvergunning. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Menterwolde, Postbus 2, 9649 ZG Muntendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak gemaakt worden met het cluster Beleid, tel. (0598) 654704. De tijdig ingediende zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken. Indieners van een zienswijze worden op de hoogte gebracht van het definitieve besluit.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Leewering, afdeling Beleid en Beheer, tel. (0598) 654704.

Naar boven