Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2014, 14057Vergunningen

Logo Bodegraven-Reeuwijk
Ontwerpomgevingsvergunning Dammekant 89–91 in Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk

Burgemeester en wethouders van Bodegraven – Reeuwijk maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een kantoorpand op het perceel Dammekant 89-91 in Bodegraven.

De aanvraag om omgevingsvergunning voor het kantoorgebouw heeft zowel betrekking op het bouwen (artikel 2.1 lid 1, sub a Wabo) als het afwijken van het bestemmingsplan wat betreft het gebruiken en bouwen van gronden in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1, sub c Wabo).

Om medewerking te kunnen verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning hebben burgemeester en wethouders het voornemen om op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo vergunning te verlenen met een afwijking van het bestemmingsplan. De aanvraag, het ontwerpbesluit, en de overige bijbehorende stukken liggen voor een ieder van donderdag 22 mei tot en met woensdag 2 juli 2014 op de volgende wijzen ter inzage:

  • Digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-Reeuwijk.nl > Wonen, leven en werken > Plannen en projecten > Buitengebied Bodegraven > overige (ruimtelijke) plannen en projecten;

  • Op papier en digitaal tijdens openingsuren van het klantencontactcentrum (KCC) in het Evertshuis aan de Julianastraat 6 in Bodegraven.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder ten aanzien van het ontwerpbesluit, naar keuze, een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren gebracht worden tijdens openingstijden. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden met de afdeling Planontwikkeling en -regie via telefoonnummer 0172-522 522. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.