Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LittenseradielStaatscourant 2014, 13983Vergunningen

Logo Littenseradiel
Verleende omgevingsvergunning in afwijking bestemmingsplan: Walperterwei 51 te Wommels, Littenseradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel maken bekend dat in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), om het uitbreiden van de woning aan de Walperterwei 51 te Wommels mogelijk te maken. Het besluit is verzonden op 21 mei 2014.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend en het besluit is daarom ongewijzigd vastgesteld. Het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan is, met de bijbehorende stukken, in te zien op het gemeentehuis (afdeling Vergunningen en Handhaving), Keatsebaen 1 te Wommels. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag t/m vrijdag van 09:00 – 12:00 uur, woensdag eveneens van 14:00 – 16:00 uur. Het besluit is ook te raadplegen via de gemeentelijke website: www.littenseradiel.nl (onder Actueel, Bekendmakingen, Omgevingsvergunning) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (tabblad Bestemmingsplannen). Het identificatienummer van het besluit is NL.IMRO.0140.OMGBtngbWWptrwei51-VA01.

Beroepsmogelijkheid

Tegen dit besluit kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tot het indienen van een zienswijze. Het instellen van beroep is mogelijk tot en met 2 juli 2014 (gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager). Het beroep kunt u instellen, door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het is mogelijk om gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) in te dienen bij de rechtbank. U kunt het beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie over het besluit en de beroepsmogelijkheid kunt u contact opnemen met dhr. F. Tuitman van de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 0515 – 334474.

Wommels, 22 mei 2014

Burgemeester en wethouders voornoemd, J. Liemburg, burgemeester.

J. Folkerts, secretaris.