Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenStaatscourant 2014, 13685Vergunningen

Logo Assen
Vergunningen voor het plaatsen van 2 fietsbruggen aan Het Kanaal, t.h.v de Venestraat en de Molenstraat in Assen

Burgemeester en wethouders van Assen maken de volgende besluiten bekend:

  • Een omgevingsvergunning (ex artikel 2.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)), onderdelen ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’;

  • Een watervergunning (ex artikel 3.1 van de Keur 2010 van het Waterschap Hunze en Aa’s).

Stukken inzien

Deze stukken liggen met ingang van 16 mei 2014, gedurende zes weken, ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen & Ondernemen in het Stadhuis.

Inhoud

In het kader van het programma de Florijnas wordt Het Kanaal in het centrum van Assen weer bevaarbaar gemaakt door het verbinden van Het Kanaal met het Havenkanaal in het oosten en de Vaart in het westen. Dit project is bekend als de Tweede Fase Blauwe As, een deelproject van de FlorijnAs. Het project heeft als doel om het gebied langs Het Kanaal aantrekkelijk te maken tot een mooie, leefbare en levendige plek met een grote belevingswaarde voor de stad en haar bewoners. De heropening van de vaarweg geeft een impuls aan de levendigheid, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit rondom Het Kanaal.

Crisis- en herstelwet en de coordinatieregeling

De besluiten zijn ter uitvoering van de FlorijnAs. De FlorijnAs is aangemerkt als een lokaal project met nationale betekenis (artikel 2.18 en verder van de Crisis- en herstelwet). De Tweede Fase Blauwe As is een deelproject van de FlorijnAs. Hiervoor is onder de Crisis- en Herstelwet op 27 oktober 2011een structuurvisie vastgesteld. Ten aanzien van alle te nemen besluiten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de projecten binnen de FlorijnAs geldt de gemeentelijke coördinatieregeling (paragraaf 3.6.1. van de Wet ruimtelijke ordening).

Mogelijkheden instellen beroep

De dag na aanvang van de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is op de besluiten van toepassing. Dat betekent onder meer dat de beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en kunnen na de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.