Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst regio UtrechtStaatscourant 2014, 13498Vergunningen

Verlening (Project)omgevingsvergunning Surinamehof 19 in IJsselstein, splitsing van woon-werkeenheid in twee woningen, Omgevingsdienst regio Utrecht

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning is verleend voor:

  • Surinamehof 19 / Statensingel 8, de splitsing van een woon-werkeenheid in twee woningen

De aanvraag is niet in overeenstemming met de bepalingen van het geldende bestemmingsplan “Zenderpark”. Het college heeft met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht afgeweken van de bepalingen van dit bestemmingsplan.

De omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende adviezen en stukken met ingang van donderdag 15 mei 2014 tot en met donderdag 26 juni 2014 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis Daarnaast zijn de besluiten en de bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar en beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.ijsselstein.nl . De omgevingsvergunning is te vinden onder identificatienummer: NL.IMRO.0353.201404OvSnhof19

Tegen de beschikking kan vanaf vrijdag 16 mei 2014 t/m donderdag 26 juni 2014 beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

  • belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Er zijn bij de vaststelling van deze omgevingsvergunning geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

De beschikking treedt met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. Tevens kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt uw verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.