Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TielStaatscourant 2014, 12418Ruimtelijke plannen

Logo Tiel
Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied – Buitenplaats Nijenrode, Tiel

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft in haar vergadering van 7 januari 2014 het wijzigingsplan 'Buitengebied – Buitenplaats Nijenrode' gewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld.

Het plan omvat het perceel Lingedijk 7a (waar op dit moment een tuincentrum gevestigd is) en enkele aangrenzende, onbebouwde percelen. Met dit plan wordt een buitenplaats mogelijk gemaakt, bestaande uit maximaal 7 woningen in een park/bos. De buitenplaats wordt voor een groot deel publiek toegankelijk gemaakt. Het bestaande tuincentrum wordt verplaatst naar een perceel bij de Hamsche Biezen. Hiervoor is een bestemmingsplan vastgesteld.

Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van donderdag 1 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de gemeentelijke website www.tiel.nl

Binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het wijzigingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Tiel, 30 april 2014.