Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2014, 12382Vergunningen

Kennisgeving beschikkingen Beelen Rotterdam B.V., DCMR Milieudienst Rijnmond

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Waterwet

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben op 5 oktober 2012 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Beelen Rotterdam B.V. voor de inrichting aan de Maassluissedijk 103, 3133 KA te Vlaardingen.

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag alsmede het scheiden en bewerken van gesorteerde en ongesorteerde afvalstromen, waaronder het breken van puin, het shredderen van afvalhout, de op- en overslag van afvalstoffen en grondstoffen / bulkgoederen.

De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van het bedrijfsterrein met twee hectare ten behoeve van de opslag van afvalstoffen en (bulk)goederen, het uitbreiden van te accepteren soorten afvalstoffen en het voeren van een mobiele breek/zeefinstallatie. De maximale opslag- en verwerkingscapaciteit van de inrichting blijft ongewijzigd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid) heeft op 5 oktober 2012 een aanvraag om vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het wijzigen van de op 28 april 2010 verleende vergunning. De wijziging heeft betrekking op het lozen van afvalwater op de Zevenmanshaven.

Deze aanvragen zijn gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie heeft verzorgd.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben besloten de vergunningen te verlenen.

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van beide beschikkingen gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken van 1 mei 2014 tot en met 12 juni 2014 op de volgende plaatsen inzien:

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, gebouw ‘De Maas’, Boompjes 200 te Rotterdam;

  • het stadskantoor van de gemeente Vlaardingen, Westnieuwland 6 te Vlaardingen;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikkingen, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking;

  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de desbetreffende beschikking;

  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de desbetreffende beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

Mevrouw H. Boschloo van de DCMR, telefoon: 010 – 246 83 18.

Zaaknummer: 98405163, DMS-nummer: 21760679.