Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst regio UtrechtStaatscourant 2014, 12376Vergunningen

Omgevingsvergunning Turfschuit1 tot en met 19 en Steenschuit 1 tot en met 19 (aangevraagd als Oranje Nassaukade fase 2) in IJsselstein ter inzage, Omgevingsdienst regio Utrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van donderdag 1 mei 2014 gedurende 6 weken het volgende ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage ligt:

  • Omgevingsvergunning Turfschuit 1 tot en met 19 en Steenschuit 1 tot en met 19 (aangevraagd als Oranje Nassaukade fase 2), de bouw van 38 appartementen.

De aanvraag is niet in overeenstemming met de bepalingen van het geldende bestemmingsplan “Oranje Nassaukades-Zomerdijk”. Het college heeft besloten om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de regels van het bestemmingsplan.

Inzage

Het besluit ligt met de bijbehorende stukken ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis in IJsselstein. De omgevingsvergunning is ook digitaal te raadplegen via de internetsite www.ijsselstein.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl . De omgevingsvergunning Turfschuit 1 tot en met 19 en Steenschuit 1 tot en met 19 (aangevraagd als Oranje Nassaukade fase 2) is daarbij te vinden onder identificatienummer: NL.IMRO.0353.201405OvONkadesversie-Va01

Zienswijzen

Gedurende genoemde termijn van zes weken kan iedereen zowel een schriftelijke als mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van IJsselstein, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, Postbus 461, 3700 AL Zeist. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, reden van de zienswijze en op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor het doorgeven van een mondelinge zienswijze wordt u verzocht een afspraak te maken via tel. 0346-260681.

Het college van burgemeester en wethouders zal een beslissing nemen op de zienswijzen.