Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2014, 12293Overig

Logo LeeuwarderadeelM.E.R. beoordelingsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel maken als bevoegd gezag gelet op artikel 7.16 van de Wet Milieubeheer, het volgende bekend:

Op 12 december 2013 heeft de heer E. H.I. Hettinga medegedeeld dat hij voornemens is een omgevingsvergunning in te dienen voor een melkrundveehouderij voor het houden van 253 melkkoeien, 146 stuks jongvee en 2 paarden. De inrichting is gelegen aan de Joussenwei kadastraal bekend gemeente Jelsum, sectie E, nummer 1010 te Koarnjum.

Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage artikel 7.2 éérste lid onder b van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel hebben op 22 april 2014 besloten dat door de heer E. H.I. Hettinga geen milieueffectenrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht(Wabo) voor de voorgenomen activiteit. Naar de mening van Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel leidt de voorgenomen activiteit niet tot nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen gedurende zes weken (30 april tot en met 10 juni 2014) ter inzage op het gemeentehuis, Ljipstrjitte 1, 9051 AR te Stiens, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden.