Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesStaatscourant 2014, 12170Verkeersbesluiten

Logo EemnesVERKEERSBESLUIT

Instellen 3 blauwe zones en 2 parkeerplaatsen voor artsen nabij het Dorpshart

Burgemeester en wethouders van Eemnes,

Gelet op:

 • -artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) dat de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens E8a van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • -artikel 15 van het BABW, waarin verwoord is dat er dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, Paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake Verkeerstekens’;

 • -artikel 24 van het BABW dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de politie Midden Nederland, Afdeling MVBZ;

 • -de Algemene plaatselijke verordening Eemnes d.d. 25 oktober 2010;

Overwegende dat:

 • -sedert het najaar van 2012 het nieuwe Dorpshart in gebruik is genomen;

 • -sedert het najaar van 2011 het nieuwe Gezondheidscentrum gelegen aan het Plantsoen in gebruik is genomen;

 • -in de praktijk is gebleken dat er behoefte is aan parkeerplaatsen voor kortparkeerders, te weten nabij de winkels aan de Noordersingel, aan de Braadkamp en voor het Gezondheidscentrum aan het Plantsoen;

 • -het aan de Noordersingel drie parkeerplaatsen betreft die thans veelvuldig worden bezet door langparkeerders, waardoor kortparkerend publiek met bestemming van de winkels aan de Noordersingel onnodig moeten uitwijken naar de grote parkeerplaats aan de Minnehof;

 • -het aan de Braadkamp zeven parkeerplaatsen betreft (waaronder één voor een gehandicapte) die thans veelvuldig worden bezet door langparkeerders, waardoor met name bewoners van de panden aan de Braadkamp bij thuiskomst geen vrije parkeerplaats nabij hun woning aantreffen en moeten uitwijken naar andere locaties in de omgeving;

 • -het aan het Plantsoen acht parkeerplaatsen voor het Gezondheidscentrum betreft die thans veelvuldig worden bezet door langparkeerders, waardoor bezoekers van het Gezondheidscentrum geen vrije parkeerplaats aantreffen en moeten uitwijken naar andere locaties in de omgeving;

 • -bij de artsen van het nieuwe Gezondheidscentrum de behoefte is aan een tweetal gereserveerde parkeerplaatsen i.v.m. het uitoefenen van hun functie;

 • -de Noordersingel, de Laarderweg, de Braadkamp en het Plantsoen binnen de bebouwde kom gelegen zijn en dat deze in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Eemnes;

 • -de genoemde vier wegen gelegen zijn rondom en nabij het nieuwe Dorpshart en het nieuwe Gezondheidscentrum van Eemnes;

 • -het college op 6 augustus 2013 besloten heeft een drietal blauwe zones in te stellen gelegen aan de Noordersingel (3 plaatsen), de Braadkamp (7 plaatsen) en het Plantsoen (8 plaatsen) en 2 exclusieve parkeerplaatsen voor artsen aan de Plantsoen;

 • -het ontwerpverkeersbesluit voor deze maatregelen van 9 september t/m 30 september 2013 ter inzage heeft gelegen;

 • -op dit ontwerpverkeersbesluit 13 zienswijzen zijn ingediend;

 • -om aan de genoemde bezwaren tegemoet te komen aan het college is voorgesteld om aan de Braadkamp oostzijde 8 nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen en geen blauwe zone in te stellen aan de westzijde van de Braadkamp;

 • -het college op 22 oktober2013 heeft besloten de parkeerduur in de blauwe zones te beperken tot 1 uur;

 • -het college op 21 januari 2014 heeft besloten een drietal blauwe zones in te stellen gelegen aan de Noordersingel (3 plaatsen), de Braadkamp (7 plaatsen) en het Plantsoen (8 plaatsen) met een geldigheid van maandag t/m zaterdag van 9.00-18.00 uur met een maximale parkeerduur van 1 uur conform bijgaande tekening;

 • -bij de reconstructie van de Raadhuislaan, Plantsoen en Torenzicht in het najaar van 2013 - winter 2014 er 10 nieuwe parkeerplaatsen zijn gerealiseerd nabij het Gezondheidscentrum aan het Plantsoen;

 • -het college op 21 januari heeft besloten om 8 nieuwe parkeerplaatsen aan de Braadkamp-Oost te realiseren;

 • -dat bewoners aan de Braadkamp-West ’s-avonds en ‘s-nachts (van 18.00 – 9.00 u) en op zondag hun voertuig wel gewoon in de vakken van de blauwe zone kunnen parkeren;

 • -dat er 2 invalidenparkeerplaatsen op het Braadkampplein worden opgeheven waardoor er 2 parkeerplaatsen extra voor iedereen beschikbaar komen;

 • -er in totaal 20 extra parkeerplaatsen beschikbaar komen;

 • -het college gelet op de uitbreiding van het parkeerareaal rond Braadkamp en Gezondheidscentrum op 21 januari 2014 heeft besloten het plan voor het instellen van 3 blauwe zones te handhaven;

 • -het college op 21 januari 2014 besloten heeft twee gereserveerder parkeerplaatsen in te stellen voor artsen aan het Plantsoen van maandag t/m vrijdag van 7.30 -19.00 uur aan het Plantsoen;

 • -het overleg van 27 juni 2013 met de Vakspecialist Verkeer van de Politie Midden Nederland en hun schriftelijke advies d.d. 17 juli 2013;

  nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

B E S L U I T EN :

 • door het plaatsen van borden E09zb en E09ze van Bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop de vermelding “max 1h” drie parkeerplaatsen aan de Noordersingel, zeven parkeerplaatsen aan de Braadkamp en acht parkeerplaatsen aan het Plantsoen aan te wijzen als blauwe zone en het plaatsen van onderborden model 206 met de tekst: ‘ma t/m za 9-18 h’ en deze enkel van toepassing te verklaren op de hierboven vermelde dagen en tijden geldend voor de op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening aangegeven weggedeelte van de Noordersingel, Braadkamp en Plantsoen;

 • door het plaatsen van het bord E04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het parkeren van artsen door middel van een onderbord met de tekst “arts” en het plaatsen van onderbord model 206 met de tekst: ‘ma t/m vr 7.30 -19 h’ en het onderbord model 504 en deze enkel van toepassing te verklaren op de dagen en tijden zoals op de onderborden aangegeven, geldend voor het op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening aangegeven weggedeelte van het Plantsoen;

 • de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersborden te plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte situatietekening.

  Namens het college van Eemnes,

  • L.Vos,

   Afdelingsmanager Aanleg en Beheer

   van de BEL Combinatie

Datum: 26 maart 2014

Bijlagen:

 • -gewaarmerkte situatietekening, d.d. 26 maart 2014

 • -overzicht van zienswijzen (geanonimiseerd)

 • -advies politie d.d. 17 juli 2013

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de bekendmaking (verzending) ervan beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Desgewenst kunt u tegelijk met uw beroepschrift of tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vragen, indien er sprake is van onverwijlde spoed. Hiervoor kunt u het bovenstaand postadres gebruiken, o.v.v. voorlopige voorzieningen.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

In de brochure “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” is nader informatie te vinden over deze procedure. Deze brochure kunt u desgewenst downloaden via www.eemnes.nl.