Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2014, 12169Verkeersbesluiten

Logo AmsterdamVerkeersbesluit aanwijzen oplaadlocaties voor elektrische voertuigen in de Prinses Margrietstraat Amsterdam-Zuid.

Kenmerk:Z-14-12457

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

Overwegingen ten aanzien van het besluit

  • dat de Gemeente Amsterdam elektrisch vervoer stimuleert, zoals opgenomen in het Programma Luchtkwaliteit in 2006;

  • dat elektrisch vervoer bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Amsterdam;

  • dat krachtens artikel 2 lid 2a Wegenverkeerswet 1994 deze maatregelen genomen worden:

    • -het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

  • dat voor elektrisch vervoer een netwerk van oplaadlocaties noodzakelijk is;

  • dat de genoemde oplaadlocaties voor algemeen gebruik zijn bestemd;

  • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Dienst Controle, Infrastructuur, Verkeer, afdeling Verkeer, die is gemandateerd namens de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

  • dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

BESLUIT

Door het plaatsen van verkeersborden conform model E8 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990” een

parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep

voertuigen die op het bord is aangegeven” te plaatsen op de volgende locatie:

twee parkeerplaatsen in de Prinses Margrietstraat ter hoogte van

perceel 5, tekst onderbord opladen elektrische voertuigen.

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen,

S.Teeuwisse

afdelingsmanager Beleidsrealisatie Fysiek Domein

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de W egenverkeerswet 1994 beroep instellen . Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs recht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van s tadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.