Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
De Nederlandsche BankStaatscourant 2014, 12086Besluiten van algemene strekking

Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 17 april 2014, kenmerk 2013/712998, tot wijziging van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (Wijziging Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Gelet op artikel 3:72 van de Wet op het financieel toezicht, in samenhang met artikel 131 van het Besluit prudentiële regels Wft;

Gelet op artikel 99 van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU L 176);

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1:1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel c komt te luiden: ‘financiële onderneming’: een ieder waarvoor op grond van artikel 2:1 eerste lid van deze Regeling de modellen van de staten worden vastgesteld.

2. Onder vervanging van de punt achter onderdeel e door een puntkomma worden de volgende onderdelen toegevoegd:

f. CRD IV:

Richtlijn nr. 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van richtlijn nr. 2002/87/EG en tot intrekking van de richtlijnen nr. 2006/48/EG en nr. 2006/49/EG (PbEU L 176; richtlijn kapitaalvereisten of Capital Requirements Directive IV);

g. CRR:

Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU L 176; verordening kapitaalvereisten of Capital Requirements Regulation);

h. EBA:

de Europese Bankenautoriteit (European Banking Authority);

i. technische reguleringsnormen of technische uitvoeringsnormen van de EBA:

door de EBA ontwikkelde ontwerpen van technische reguleringsnormen (draft regulatory technical standards) of ontwerpen van technische uitvoeringsnormen (draft implementing technical standards), die door de Europese Commissie zijn bevestigd;

j. geconsolideerd:

de geconsolideerde situatie als bedoeld in artikel 3:274 Wft;

k. gesubconsolideerd:

de gesubconsolideerde situatie als bedoeld in artikel 22 van de CRR.

B

1. Artikel 2:1, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden als volgt:

  • b. een bank of clearinginstelling als bedoeld in artikel 130, eerste lid, en een bijkantoor als bedoeld in artikel 130, vierde lid, van het Besluit, zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling;

2. In artikel 2:1, komt in het tweede lid ‘, niet zijnde een bank,’ te vervallen.

3. In artikel 2:1, wordt in het derde lid ‘onderdelen b, c, e en f’ vervangen door: onderdelen b, c, d, e, f, g, en h.

C

Aan artikel 2:2 worden twee leden toegevoegd, die luiden als volgt:

  • 7. Een bank of beleggingsonderneming in de zin van artikel 4 van de CRR, verstrekt tevens de staten met de frequenties en indieningstermijnen zoals bepaald door de technische uitvoeringsnorm inzake rapportages van de EBA;

  • 8. Een beheerder op welke het ingevolge de wet bepaalde, met uitzondering van de artikelen 3:74c, 4:37l tot en met 4:37m, 5:19a en 5:25c van de wet, niet van toepassing is op grond van artikel 1:13b van de wet, verstrekt de staten als bedoeld in bijlage 6 die op hem van toepassing zouden zijn indien de beheerder zou beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de wet.

D

In artikel 2:3 wordt het tweede lid geschrapt onder omnummering van het derde lid in het tweede lid.

E

Artikel 2:4 komt te luiden als volgt:

Artikel 2:4 - Geconsolideerde staten

  • 1. Een daartoe verplichte financiële onderneming dient geconsolideerde, waaronder gesubconsolideerde, staten in, in die gevallen waar dit uit de Wet, de CRR of hetgeen bij of krachtens de Wet of de CRR is vastgesteld, voortvloeit.

  • 2. Een financiële onderneming waardeert ten behoeve van de geconsolideerde, waaronder gesubconsolideerde, staten de actiefposten en de posten buiten de balansstelling overeenkomstig het toepasselijke kader voor financiële verslaggeving, tenzij uit de Wet, de CRR of hetgeen bij of krachtens de Wet of de CRR is vastgesteld, anders voortvloeit.

  • 3. Een financiële onderneming betrekt ten behoeve van geconsolideerde (waaronder gesubconsolideerde) staten uitsluitend die gerelateerde entiteiten die op grond van de Wet, de CRR of hetgeen bij of krachtens de Wet of de CRR is vastgesteld, in de reikwijdte van consolidatie opgenomen moeten worden.

F

Bijlage 6 wordt gewijzigd als volgt:

1. Tabel 6.1. Banken en clearinginstellingen in Nederland wordt vervangen door het volgende:

6.1. Banken en clearinginstellingen in Nederland

 

Een bank, een opt-in bank en clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:4, artikel 3:72, eerste lid van de Wft.

Bijkantoren

Formulieren (set)

Frequentie

Indieningstermijn

Geconsolideerd

Gesubconsolideerd

Solo

Bijkantoor als bedoeld in art. 3:75 of 3:77 Wft

Bijkantoor als bedoeld in art. 3:82 Wft

Uitvraag financiële informatie als bedoeld in artikel 99 CRR en nader uitgewerkt in Annex IV van de technische uitvoeringsnorm inzake rapportages van EBA o.g.v. art. 99 vijfde lid CRR

Kwartaal

Als bedoeld in de technische uitvoeringsnormen inzake prudentiële rapportages van EBA (1)

Ja

Nee

Nee

Nee, m.u.v. de staten van Part 1, F01.01 t/m 02.00.

Nee, m.u.v. de staten van Part 1, F01.01 t/m 02.00.

8017

Incidenteel

n/a

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8028

Maand

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand, volgend op de verslagperiode (2)

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

8029

Maand

Idem (2)

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Concentratie op sectoren

Jaar

Idem (2)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Renterisicorapportage

Kwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

G-SIB rapportage

Week en maand

Voor de weekrapportage: uiterlijk op de derde dag volgend op de verslagperiode. Voor de maandrapportage: uiterlijk op de vijfde dag volgend op de verslagperiode.

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

2. Tabel 6.3. Beleggingsondernemingen in Nederland wordt vervangen door het volgende:

6.3. Beleggingsondernemingen in Nederland

Beleggingsondernemingen in de zin van artikel 4 CRR met solvabiliteitsvereisten op grond van artikel 92 CRR

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

Solo

Geconsolideerd

STATEMENT

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op 12 mei, 11 augustus, 11 november en 11 februari; of indien dit valt op een feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag.

JA

JA

Beleggingsondernemingen in de zin van artikel 4 CRR met solvabiliteitsvereisten op grond van artikel 95 en 96 CRR

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

Solo

Geconsolideerd

FIXED OVERHEAD REQUIREMENTS

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op 12 mei, 11 augustus, 11 november en 11 februari; of indien dit valt op een feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag.

JA

JA

STATEMENT

Per kalenderkwartaal

Idem

JA

JA

Beleggingsondernemingen in de zin van artikel 4 lid 1 onderdeel 2 sub c CRR met een vergunning voor beleggingsdienst b en/of c zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de wet met solvabiliteitseisen op grond van artikel 95 CRR

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

Solo

Geconsolideerd

CAPITAL ADEQUACY

       

OWN FUNDS

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op 12 mei, 11 augustus, 11 november en 11 februari; of indien dit valt op een feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag.

JA

NEE

OWN FUNDS

REQUIREMENTS

Per kalenderkwartaal

Idem

JA

NEE

         

FINREP

       

BALANCE SHEET STATEMENT

Per kalenderkwartaal

Idem

JA

NEE

PROFIT & LOSS ACCOUNT

Per kalenderkwartaal

Idem

JA

NEE

BREAKDOWNS OF CERTAIN BALANCE SHEET AND INCOME EXPENSE ITEMS

Per kalenderkwartaal

Idem

JA

NEE

OTHER TEMPLATES

       

FIXED OVERHEAD REQUIREMENTS

Per kalenderkwartaal

Idem

JA

NEE

STATEMENT

Per kalenderkwartaal

Idem

JA

NEE

Beleggingsondernemingen in de zin van artikel 4 lid 1 onderdeel 2 sub c CRR met een vergunning voor beleggingsdienst a en/of d zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de wet met eigen vermogenseisen op grond van artikel 31 CRD IV zoals geïmplementeerd in artikel 48 van het Besluit

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

Solo

Geconsolideerd

FINREP

       

BALANCE SHEET STATEMENT

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op 12 mei, 11 augustus, 11 november en 11 februari; of indien dit valt op een feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag.

JA

NEE

PROFIT & LOSS ACCOUNT

Per kalenderkwartaal

Idem

JA

NEE

BREAKDOWNS OF CERTAIN BALANCE SHEET AND INCOME EXPENSE ITEMS

Per kalenderkwartaal

Idem

JA

NEE

OTHER TEMPLATES

       

FIXED OVERHEAD REQUIREMENTS

Per kalenderkwartaal

Idem

NEE

NEE

STATEMENT

Per kalenderkwartaal

Idem

JA

NEE

G

De inhoud van Bijlage 7 wordt vervangen door het volgende:

BIJLAGE 7. BIJ ARTIKEL 2:5 VAN DE REGELING STATEN FINANCIËLE ONDERNEMINGEN WFT

Overzicht van de staten die de accountant betrekt bij zijn onderzoek
A. Banken en clearinginstellingen als bedoeld in artikel 3:72, eerste lid, van de wet en bijkantoren als bedoeld in artikel 3:75, 3:77 of 3:82 van de wet.

Formulieren(set)

Een bank, een opt-in bank en clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:4, artikel 3:72, eerste lid van de Wft

Bijkantoor als bedoeld in art. 3:75 of 3:77 Wft

Bijkantoor als bedoeld in art. 3:82 Wft

 

Certificering

Certificering

     

Eigen vermogensvereiste als bedoeld in artikel 99 CRR en uitgewerkt in Annex 1 van de technische uitvoeringsnorm inzake rapportages van EBA o.g.v. art. 99 vijfde lid CRR

Ja

nvt

     

Financiële informatie als bedoeld in artikel 99 CRR en nader uitgewerkt in Annex III van de technische uitvoeringsnorm inzake rapportages van EBA o.g.v. artikel 99 vijfde lid CRR

Ja

Nee

     

Uitvraag financiële informatie als bedoeld in artikel 99 CRR en nader uitgewerkt in Annex IV van de technische uitvoeringsnorm inzake rapportages van EBA o.g.v. art. 99 vijfde lid CRR

Ja

nvt (m.u.v. de staten F.01.01 t/m 02.00 van Part 1)

     

Verliezen die voortvloeien uit blootstellingen waarvoor een instelling onroerend goed als zekerheid heeft aangemerkt, als bedoeld in artikel 101 CRR en nader uitgewerkt in Annex VI van de technische uitvoeringsnorm inzake rapportages van EBA

Ja

Ja

     

Grote posities als bedoeld in artikel 394 CRR en nader uitgewerkt in Annex VIII van de technische uitvoeringsnorm inzake rapportages van EBA

Ja

nvt

     

De hefboom ratio als bedoeld in artikel 430 CRR en nader uitgewerkt in Annex X van de technische uitvoeringsnorm inzake rapportages van EBA

Nee

nvt

     

Liquiditeitsrapportage als bedoeld in art. 415 CRR en nader uitgewerkt in Annex XII van de technische uitvoeringsnorm inzake rapportages van EBA

Nee

nvt

     

Nationale rapportages (Regeling Staten)

   

8017

Nee

Nee

8028

Ja

Nee

8029

Ja

Nee

Concentratie op sectoren

Nee

Nvt

Renterisicorapportage

Ja **

Nvt

G-SIB rapportage

Nee

Nee

**) Geen waarmerking/certificering maar via ‘Agreed Upon Procedure’ (AUP).

B. Verzekeraars

Categorie

IFRS

BW 2.9

     

Leven

   

Jaarverslag, jaarrekening, overige gegevens

   

Alle hier opgenomen tabbladen

ja

ja

     

Aanvullende financiële gegevens

   

Alle hier opgenomen tabs behalve

   

actuarieel verslag

ja

ja

Actuarieel verslag

nee

nee

     

Categorie IFRS BW 2.9

   
     

Andere financiële gegevens

   

Solvabiliteit

ja

ja

Herverzekering

ja

ja

Standgegevens

ja

ja

Alle andere tabs

nee

nee

     

Schade

   

Jaarverslag, jaarrekening, overige gegevens

   

Alle hier opgenomen tabbladen

ja

ja

     

Aanvullende financiële gegevens

   

Resultatendeling en kortingen

ja

ja

Actuarieel verslag

nee

nee

     

Andere financiële gegevens

   

Solvabiliteit

ja

ja

Herverzekering

ja

ja

Standgegevens

ja

ja

Resultaten per te rapporteren groep

ja

ja

Schade- en afloopstatistiek

ja

ja

Aanvullende informatie zorgverzekeraars

ja

ja

Alle andere tabs

nee

nee

     

Natura-uitvaart

   

Jaarverslag, jaarrekening, overige gegevens

   

Alle hier opgenomen tabbladen

ja

ja

     

Aanvullende financiële gegevens

   

Alle hier opgenomen tabs behalve

   

actuarieel verslag

ja

ja

Actuarieel verslag

nee

nee

     

Categorie

IFRS

BW2.9

     

Andere financiële gegevens

   

Solvabiliteit

ja

ja

Herverzekering

ja

ja

Standgegevens

ja

ja

Pakketwaarde

ja

ja

Alle andere tabs

nee

nee

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 17 april 2014

De Nederlandsche Bank N.V J. Sijbrand, directeur

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling wijzigt de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (‘Rsfo’). De wijzigingen betreffen met name de implementatie van de CRD IV (Richtlijn nr. 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van richtlijn nr. 2002/87/EG en tot intrekking van de richtlijnen nr. 2006/48/EG en nr. 2006/49/EG (PbEU L 176; richtlijn kapitaalvereisten of Capital Requirements Directive IV) en de CRR (Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU L 176; verordening kapitaalvereisten of Capital Requirements Regulation).

DNB merkt op dat tot de staten als bedoeld in artikel 2:5 thans ook kunnen behoren staten als vastgesteld in technische reguleringsnormen of technische uitvoeringsnormen van de EBA.

Bijlage 3 bij de Rsfo ligt thans ter inzage bij DNB. Deze bijlage wordt opnieuw vastgesteld en ter inzage gelegd bij DNB.

De Nederlandsche Bank N.V J. Sijbrand, directeur