Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdonkStaatscourant 2014, 11916Vergunningen

Logo Maasdonk
Mer-beoordeling omgevingsvergunning veranderen en uitbreiden varkenshouderij, Kruiskampweg 30 te Geffen, Maasdonk

WET MILIEUBEHEER (Wm)

Besluit MER-beoordeling

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasdonk maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4.a., van de Wet milieubeheer, bekend dat zij hebben besloten dat, het opstellen van een milieu-effectrapportage ten behoeve van de procedure tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Wet milieubeheer niet behoeft te worden opgesteld voor:

  • J.H.L.M. van de Camp, Kruiskampweg 30 te Geffen in verband met het veranderen en uitbreiden van de varkenshouderij met 7.176 vleesvarkens, kadastraal bekend gemeente Geffen, sectie D nummers 726, 727 en 728.

Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Maasdonk leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Gezien artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbeslissing voor de nog in te dienen vergunningaanvraag. Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan alleen bezwaar worden gemaakt door belanghebbenden die los van het voorbereide besluit (vergunning) rechtstreeks in hun belang zijn getroffen. Anderen kunnen in een later stadium zienswijzen indienen tegen de ontwerpbeschikking die wordt vastgesteld op basis van de vergunningaanvraag. Dan kunt u uw eventuele bezwaren tegen de voorbereidingsbeslissing aangeven. Deze zullen bij de beoordeling van de zienswijzen worden betrokken.

Van deze beslissing wordt mededeling gedaan door kennisgeving in de Staatscourant.

De beschikking en alle andere stukken liggen met ingang van 28 april 2014, gedurende zes weken (tot 9 juni 2014) ter inzage in de publieksruimte op de gemeentesecretarie van Maasdonk, Dorpsplein 9 te Geffen. U kunt de stukken inzien op elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en iedere dinsdag van 16.00 tot 19.00 uur.

Maasdonk, 25 april 2014

burgemeester en wethouders van Maasdonk, secretaris J.C.M. Michels

burgemeester R.H. Augusteijn