Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2014, 11459Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 april 2014, kenmerk 356349-119274-WJZ, houdende de wijziging van diverse regelingen met betrekking tot de Warenwet en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in verband met actualisering en enkele technische omissies

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Economische Zaken,

Gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 juli 2013 betreffende de overeenstemming van de Europese normenreeks EN 15649 (delen 1 t/m 7) voor drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en betreffende de bekendmaking van de referenties van die normen in het Publicatieblad van de Europese Unie (PbEU 2013, L 196), artikel 18a, tweede lid en 32m, tweede lid, van de Warenwet, artikel 19, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 19, eerste lid, Warenwet BES, artikel 5, eerste lid, van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen, artikel 4 van het Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer), artikel 13a, derde lid, onder a, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 3, tweede lid, van het Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen, artikel 10 van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen, artikel 10, eerste lid, van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding, en artikel 14 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

ARTIKEL I

De Nadere regels attractie- en speeltoestellen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt.

2. Onderdeel c wordt geletterd b.

B

Artikel 5a vervalt.

C

Artikel 6, vierde en vijfde lid, vervallen.

D

In bijlage I, onderdeel 6, wordt ‘de normen NEN-EN 45.004 of NEN-EN 45.011’ vervangen door: ‘de normen NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012, NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 of tot 15 september 2015: NEN-EN 45.011’ en wordt ‘de normen NEN-EN 45.001’ vervangen door: de normen NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.

E

In bijlage I, onderdeel 8, komt te luiden:

 • 8. De sub-contractor heeft rechtspersoonlijkheid.

F

Bijlage II komt te luiden:

Bijlage II. bij artikel 5 van de Nadere regels attractie- en speeltoestellen

Normen voor attractie- en speeltoestellen
 • a. NEN-EN 1176-1: 2008: Speeltoestellen – Deel 1 Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

 • b. NEN-EN 1176-2: 2008: Speeltoestellen – Deel 2 Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor schommels;

 • c. NEN-EN 1176-3: 2008: Speeltoestellen – Deel 3 Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor glijbanen;

 • d. NEN-EN 1176-4: 2008: Speeltoestellen – Deel 4 Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor kabelbanen;

 • e. NEN-EN 1176-5: 2008: Speeltoestellen – Deel 5 Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor draaitoestellen;

 • f. NEN-EN 1176-6: 2008: Speeltoestellen – Deel 6 Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor wiptoestellen;

 • g. NEN-EN 1176-7: 2008: Speeltoestellen – Deel 7 Leidraad voor de plaatsing, controle, onderhoud en gebruik;

 • h. NEN-EN 1176-10: 2008: Speeltoestellen en bodemoppervlakken – Deel 10: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor geheel omheinde toestellen;

 • i. NEN-EN 1176-11: 2008: Speeltoestellen en bodemoppervlakken – Deel 11: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor ruimtelijke netstructuren;

 • j. NEN-EN 1069-1: 2010/C1:2012: Waterglijbanen – Deel 1 Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

 • k. NEN-EN 1069-2: 2010: Waterglijbanen – Deel 2 Instructies;

 • l. NEN-EN 13814: 2004: Machines en constructies op kermisterreinen en amusementsparken – Veiligheid.

G

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

1. De woorden ‘Namens het bestuur,’ komen te vervallen.

2. De woorden ‘Is geldig tot...’ worden vervangen door: De volgende keuring moet plaatsvinden voor....

ARTIKEL II

In de bijlage bij de Warenwetregeling aanwijzing algemene veiligheidsnormen wordt na ‘EN 14872:2006 “Fietsen – Toebehoren voor fietsen – Bagagedragers”’ ingevoegd:

EN 15649-1:2009 + A1:2012 – Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 1: Classificatie, materialen, algemene eisen en beproevingsmethoden

EN 15649-2:2009 + A1:2012 – Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 2: Consumenteninformatie

EN 15649-3:2009 + A1:2012 – Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 3: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse A toestellen

EN 15649-4:2010 + A1:2012 – Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 4: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse B toestellen

EN 15649-5:2009 – Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 5: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse C toestellen

EN 15649-6:2009 – Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 6: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse D toestellen

EN 15649-7:2009 – Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 7: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse E toestellen.

ARTIKEL III

De Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onder h, komt te luiden:

h. bevoegde autoriteit:
 • 1. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; en

 • 2. met betrekking tot boerderijmelk, boterproducten, kaasproducten en poedervormige melkproducten: de stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel te Leusden (COKZ), voor zover het betreft de uitvoering van de in artikel 3 bedoelde controles bij de bij die stichting aangeslotenen, onderscheidenlijk de in artikel 7, derde lid , bedoelde controles bij ondernemers die door die stichting geregistreerd zijn op grond van artikel 7, tweede lid ;

B

Artikel 7, tweede lid, onder a, komt te luiden:

 • a. daartoe door inzending van het desbetreffende formulier een schriftelijk verzoek indient:

  • 1. bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • 2. voor zover hij in het kader van een andere EU-richtlijn door tussenkomst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of het COKZ, een erkenning heeft gekregen, bij die Autoriteit onderscheidenlijk die stichting; of

  • 3. voor zover hij is aangesloten bij het COKZ, bij de stichting; en

ARTIKEL IV

In artikel 1, eerste lid, onder a, van de Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen wordt ‘in welk geval het residugehalte niet hoger mag zijn dan’ vervangen door: mag niet hoger zijn dan.

ARTIKEL V

In onderdeel 3.11.1, van Bijlage II, van de Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang wordt ‘een hoogte van 850–100 mm boven de vloer’ vervangen door: een hoogte van 850–1100 mm boven de vloer.

ARTIKEL VI

Aan artikel 2 van de Warenwetregeling invoer levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (verordening (EG) 669/2009) wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e. de haven van Vlissingen.

ARTIKEL VII

In artikel 7 van de Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007 wordt ‘dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt’ vervangen door: dat in de Staatscourant wordt medegedeeld.

ARTIKEL VIII

In artikel 1 van de Aanwijzing ambtenaren bevoegd tot vernietiging eet- en drinkwaren wordt ‘de controle-ambtenaren van de Keuringsdienst van Waren’ vervangen door: de controleambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL IX

In artikel 1 van de Regeling aanwijzing ambtenaar ex artikel 19 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren wordt ‘de Veterinaire Hoofdinspecteur van de Keuringsdienst van Waren’ vervangen door: de hoofdinspecteur van de divisie Veterinair en import van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL X

In Bijlage 2, onder A, onder c, van de Regeling archiefbeheer VWS wordt ‘de Algemeen Directeur van de Keuringsdienst van Waren’ vervangen door: de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL XI

In artikel 1, onder b, van de Regeling visserijproducten 1998 BES wordt ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ vervangen door: door het bestuurscollege aangewezen personen.

ARTIKEL XII

De Aanwijzing inzake de officiële controle op levensmiddelen (EEG) wordt ingetrokken.

ARTIKEL XIII

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.

TOELICHTING

I Algemeen

Deze wijzigingsregeling betreft enkele wijzigingen met betrekking tot het actualiseren van NEN-normen die in ministeriële regelingen worden genoemd. Voorts worden enkele technische omissies hersteld. Ten slotte is er een aantal wijzigingen die verband houden met de oprichting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Van het besluit van het kabinet inzake vaste verandermomenten van regelgeving wordt afgeweken aangezien het reparatieregelgeving betreft.

Het ontwerp van deze regeling is voorgelegd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)1. Er zijn verschillende reacties gekomen van aangewezen instellingen onder het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen vanwege een voorgestelde wijziging in de Nadere regels attractie- en speeltoestellen. Naar aanleiding van deze reacties is de bepaling waarop de reacties zich richtten, geschrapt.

Deze regeling wordt mede namens de Minister van Economische Zaken vastgesteld. Deze toelichting wordt ook mede namens deze Minister gegeven.

Administratieve lasten en bedrijfseffecten

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de burger en heeft ook verder geen bedrijfseffecten.

II Artikelgewijze toelichting

Artikel I

Onderdeel A

Artikel 1, onderdeel b, van de Nadere regels attractie- en speeltoestellen is ook opgenomen in artikel 1 van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en kan derhalve vervallen.

Onderdeel B en C

Artikel 5a en artikel 6, vierde en vijfde lid, van de Nadere regels attractie- en speeltoestellen hebben betrekking op de keuring van attractietoestellen die op het tijdstip van inwerkingtreding van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen reeds in gebruik waren en gold gedurende tien jaar na het tijdstip van inwerkingtreding. Gezien het feit dat het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen al tien jaar in werking is, heeft dit artikel geen effect meer en kan dus vervallen.

Onderdeel D en F

Bij deze wijzigingen gaat het om een actualisatie van de NEN-normen en de toevoeging van het jaartal aan deze normen.

Onderdeel E

In artikel 19, eerste lid, onder a, van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen wordt bepaald dat de aangewezen instelling rechtspersoonlijkheid dient te hebben. Met deze wijziging is de herhaling van die bepaling eruit gehaald.

Onderdeel G

De woorden ‘Is geldig tot’ kunnen ten onrechte de indruk wekken dat de veiligheid van het toestel gedurende de gehele periode door de aangewezen instelling gegarandeerd is.

Artikel II

Met dit artikel wordt uitvoering gegeven aan 2013/390/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 juli 2013 betreffende de overeenstemming van de Europese normenreeks EN 15649 (delen 1 t/m 7) voor drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2013, L 196/22).

Artikel III

Sinds 2006 zijn de Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees gefuseerd tot één agentschap: de Voedsel en Waren Autoriteit. De Algemene Inspectiedienst, Plantenziektenkundige Dienst en Voedsel en Waren Autoriteit zijn per 1 januari 2012 gefuseerd tot Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De controle-werkzaamheden die worden uitgevoerd door het Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten zijn met ingang van 1 juli 2012 overgedragen aan het COKZ.

De regeling wordt aangepast naar aanleiding van deze wijzigingen.

Artikel IV

Dit betreft een taalkundige verbetering.

Artikel V

Dit betreft de rectificatie van een verschrijving.

Artikel VI

Op verzoek van het importerende bedrijfsleven wordt de haven van Vlissingen aangewezen als specifiek punt van binnenkomst, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van verordening (EG) 882/2004.2

Artikel VII

Met deze wijziging wordt aansluiting gezocht bij Aanwijzing 339 van de Aanwijzingen voor de Regelgeving.

Artikel XII

Deze regeling sterkt ter implementatie van Richtlijn 89/397/EEG van de Raad van 14 juni 1989 inzake de officiële controle op levensmiddelen. Deze richtlijn is sinds 1 januari 2006 niet meer geldig en vervangen door Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEG 2004, L 165). De regeling kan dus worden ingetrokken.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.


X Noot
1

Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Economische Zaken), van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, en van product- en bedrijfschappen.

X Noot
2

Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoerders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU 2004, L 165).