Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2014, 11341Ruimtelijke plannen

Logo Oirschot
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening Papenvoorden ongenummerd, Oirschot

Burgemeester en wethouders van Oirschot maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Papenvoorden ongenummerd (bestemmingsplan Buitengebied, herziening Papenvoorden ongenummerd) ter visie wordt gelegd. Het plan beoogt 1 ruimte- voor- ruimte- woning te realiseren op de locatie ten noorden van de Papenvoorden 14 in Oirschot. Elders in Brabant heeft de sloop van een intensieve veehouderij plaatsgevonden die heeft geleid tot milieuwinst en ontstening. De bestaande woning op Papenvoorden 14 wordt vernieuwd.

Ontwerpbestemmingsplan ter visie

Vanaf donderdag 24 april 2014 liggen het ontwerpbestemmingsplan Papenvoorden ongenummerd en de bijbehorende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter visie. U kunt het ontwerpbestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan ligt ook ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. Om het plan in te zien kunt u een afspraak inplannen.

Zienswijzen

Eenieder heeft de mogelijkheid om vanaf 24 april 2014 tot en met 4 juni 2014 zienswijzen in te dienen op de stukken die ter inzage liggen. Het is mogelijk schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot (Postbus 11, 5688 ZG Oirschot). U kunt een afspraak inplannen om een mondelinge zienswijze kenbaar te maken.