Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 11040

Gepubliceerd op 18 april 2014 09:00Bestuursreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Artikel 1. Bestuurszetel en zittingsplaatsen.

 • 1. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft twee hoflocaties:

  Arnhem, tevens zetel bestuur

  bezoekadres: Walburgstraat 2–4, 6811 CD Arnhem

  postadres: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

  Leeuwarden

  bezoekadres: Zaailand 102, 8911 BN Leeuwarden

  postadres: Postbus 1704, 8901 CA Leeuwarden

 • 2. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft negen zittingsplaatsen:

  Almelo

  Arnhem

  Assen

  Groningen

  Leeuwarden

  Lelystad

  Utrecht

  Zutphen

  Zwolle

Artikel 2. Openingstijden griffies en inzage dossiers.

 • 1. De griffies van het gerechtshof te Arnhem en te Leeuwarden zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

 • 2. Inzage in dossiers betreffende bij het gerechtshof aanhangige strafzaken, burgerlijke zaken en belastingzaken, is voor degenen die daartoe gerechtigd zijn mogelijk tijdens de openingstijden van de griffie van de hoflocaties Arnhem en Leeuwarden, afhankelijk van waar de zaak administratief wordt behandeld. Daartoe dient tevoren contact te worden opgenomen met de desbetreffende griffie.

Artikel 3. Organisatiestructuur.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is onderverdeeld in de navolgende organisatorische eenheden:

 • a. het bestuur

 • b. één afdeling bedrijfsvoering, één afdeling belastingrecht, één afdeling civiel recht en één afdeling strafrecht. De afdelingen belastingrecht, civiel recht en strafrecht zijn onderverdeeld in teams.

Artikel 4. Indeling in afdelingen, teams en kamers en vaststellen van de bezetting.

 • 1. Het bestuur vormt voor het behandelen en beslissen van zaken en het beëdigen van de daartoe bij de wet aangewezen functionarissen enkelvoudige en meervoudige kamers en bepaalt de bezetting daarvan.

 • 2. Het bestuur stelt jaarlijks (per 1 januari) een overzicht vast waarin wordt aangegeven welke categorieën zaken door elk van de afdelingen, teams en kamers worden behandeld. Het overzicht daarvan wordt gepubliceerd op Rechtspraak.nl en ligt op de hoflocaties van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ter inzage.

 • 3. Het bestuur stelt jaarlijks (per 1 januari) de bezetting van de afdelingen, teams en de wettelijke ‘grote’ kamers vast. Binnen de afdeling en teams en vorenbedoelde wettelijke ‘grote’ kamers, worden voor de behandeling van zaken (als bedoeld in de artikelen 63 tot en met 71 van de Wet op de rechterlijke organisatie) enkelvoudige en meervoudige kamers gevormd. Degenen (waaronder begrepen raadsheren-plaatsvervanger) die deel uitmaken van een afdeling of een team dat is belast met de behandeling van vorenbedoelde zaken, zijn aangewezen als lid van de enkelvoudige en meervoudige kamers, bedoeld in die artikelen.

 • 4. Tussentijdse wijzigingen worden door het bestuur binnen een maand na de wijziging in het overzicht, bedoeld in lid 2 en lid 3, verwerkt.

 • 5. Raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger kunnen in afwijking1 van het gepubliceerde overzicht, bedoeld in lid 3, door de afdelingsvoorzitter tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een andere afdeling, team en/of kamer als bedoeld in lid 3, indien dit als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld. Zij gelden dan als aangewezen in de zin van lid 2 van dit artikel.

 • 6. Het bestuur kan zijn bevoegdheden ten aanzien van tussentijdse wijziging van de indeling in teams en kamers, mandateren aan afdelings- en/of teamvoorzitters.

Artikel 5. Toedeling van zaken.

 • 1. Namens het bestuur worden in de (afdelingen en/of) teams van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden roosters gemaakt, waarin raadsheren worden ingedeeld afhankelijk van de omvang van hun aanstelling en de werkbelasting die met de behandeling van de onderscheiden categorieën zaken en zittingen is gemoeid.

 • 2. Bij de inroostering van raadsheren op de onderscheiden categorieën van zaken en zittingen wordt onder meer zoveel mogelijk rekening gehouden met

  • a. de algemene rechterlijke ervaring die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • b. de specifieke kennis en/of ervaring op een bepaald rechtsgebied die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • c. individuele omstandigheden die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de raadsheer.

 • 3. De naam/namen van de behandelend raadsheer/raadsheren zijn op Rechtspraak.nl gepubliceerd of, voor zover al niet in de oproep vermeld, uiterlijk één dag voor de aanvang van de zitting door belanghebbenden bij het gerecht op te vragen. Belanghebbenden kunnen kort voor de aanvang van de zitting bij de bode navragen of er wijzigingen zijn in de rechterlijke bezetting die nog niet eerder bekend waren gemaakt.

Artikel 6. Bevordering van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing.

 • 1. Het bestuur heeft het kwaliteitsbeleid van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vastgelegd in het Kwaliteitsplan.

 • 2. Het bestuur bevordert de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing en voert daartoe periodiek – en ten minste een maal per jaar – overleg met een door de gerechtsvergadering aangewezen afvaardiging op het terrein van burgerlijke zaken, strafzaken en belastingzaken.

 • 3. Het bestuur ziet erop toe dat alle zaken onpartijdig en integer worden behandeld. Het bestuur ziet in dat kader toe op naleving van de Leidraad onpartijdigheid, de Gedragscode Rechtspraak en de Leidraad nevenfuncties.

 • 4. Het bestuur ziet voorts toe op de registratie van nevenfuncties en op de naleving van het wrakingsprotocol; deze regelingen zijn gepubliceerd op Rechtspraak.nl.

 • 5. Wrakingsverzoeken worden behandeld volgens een wrakingsprotocol dat is gepubliceerd op Rechtspraak.nl.

 • 6. Het bestuur draagt zorg voor uitvoering van de Wet gebruik Friese taal2 in het gerechtshof.

Artikel 7. Externe gerichtheid en externe contacten.

 • 1. Het bestuur richt met een of meer andere appelinstanties een voorziening in voor de externe oriëntatie en advies, met de naam Klankbordgroep appelrechtspraak.

 • 2. Het bestuur en/of de verschillende afdelingsvoorzitters overlegt/overleggen periodiek – en steeds ten minste eenmaal per jaar – met de navolgende externe overlegpartners:

  • a) de Raad voor de rechtspraak

  • b) de Hoge Raad der Nederlanden

  • c) de overige appelinstanties

  • d) de rechtbanken in het ressort

  • e) de Dekens van de Orde van Advocaten in het ressort

  • f) het Openbaar Ministerie

 • 3. Het bestuur besteedt in het jaarverslag op basis van artikel 35, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie aandacht aan:

  • a. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen leeft in de maatschappij;

  • b. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen in de in lid 1 bedoelde voorziening is opgemerkt en geadviseerd.

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 2 april 2014.

Dit reglement vervangt het eerder gepubliceerde bestuursreglement van 3 juli 2013.

A.R. van der Winkel, president


X Noot
1

De rechterlijke deskundigheid in de meervoudige kamer is gegarandeerd omdat de afwijking maximaal een van de leden van de meervoudige kamer betreft.

X Noot
2

Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijke verkeer en het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal). Staatsblad 382, hoofdstuk 3.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl