Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2014, 10974Overig

Logo LeeuwarderadeelRealisering (bouw)plan. (grote buitenplanse afwijking op grond van art. 2.12 lid 1 sub a3 van de WABO)(grote buitenplanse afwijking op grond van art. 2.12 lid 1 sub a3 van de WABO).

De burgemeester maakt bekend dat de aanvraag om een uitgebreide omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Het realiseren van een zwaaikom en aanlegvoorzieningen op het perceel Op ‘e Terp 7, 9057 RG te Jelsum ten behoeve van het project Varen naar Dekema (dossiernummer 2014-000024).

De aanvraag past niet binnen de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Medewerking kan worden verleend door middel van het voeren van een afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a3 van de WABO en artikel 3.4 van de algemene wet bestuursrecht. Het college is bereid de procedure voor het bouwplan te voeren.

In het kader van de procedure ligt het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing met ingang van woensdag 16 april 2014 gedurende 6 weken, tijdens openingstijden, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij cluster VROM. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van B & W. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondelinge zienswijze in deze periode kenbaar te maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van cluster VROM, tel. 058-2576666.

Stiens, 14 april 2014

drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester.