Statutenwijziging Stichting Nederlands Letterenfonds

105774.01/HE/HS/PG/1

Heden, eenendertig maart tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Hermanus Jacobus Maria van den Eerenbeemt, notaris te Amsterdam:

de heer mr. Hendrik Willem Menno van Silfhout, geboren te Hoorn op negentien februari negentienhonderdtweeënvijftig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het Westeinde 24 te 1017 ZP Amsterdam, tot het verlijden van deze akte gemachtigd in na te melden bestuursvergadering.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het volgende:

Bestuursvergadering

In de bestuursvergadering van de stichting:

Stichting Nederlands Letterenfonds, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1018 VR Amsterdam, Nieuwe Prinsengracht 89, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41202221, hierna te noemen: "de stichting";

gehouden te Amsterdam op zes maart tweeduizend veertien, waarvan een exemplaar van de notulen aan deze akte is gehecht, werd besloten de statuten van de stichting te wijzigen.

Statuten

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op elf juli tweeduizend elf voor mr. M. Bijkerk, notaris te Amsterdam, verleden, deze wijziging ingaande op twaalf juli tweeduizend elf.

Goedkeuring

Voor de onderhavige statutenwijziging is de krachtens de statuten vereiste goedkeuring van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verkregen blijkens een brief van voornoemd ministerie, welke aan deze akte zal worden gehecht.

Statutenwijziging

In verband met het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

‘directie’:

het bestuur van de stichting;

‘raad van toezicht’:

de raad van toezicht van de stichting;

‘schriftelijk’:

bij brief, telefax of e-mail, of bij bericht dat via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;

‘in vergadering’:

gezamenlijk in dezelfde ruimte aanwezig of via een communicatiemiddel met elkaar verbonden;

‘stichting’:

Stichting Nederlands Letterenfonds;

‘minister’:

de minister die het cultuurbeleid in zijn portefeuille heeft, thans de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Naam en zetel

Artikel 2
 • 1. De naam van de stichting is: Stichting Nederlands Letterenfonds.

 • 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel en vermogen

Artikel 3
 • 1. De stichting heeft tot doel:

  • a. het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlands- en Friestalige letteren;

  • b. het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit van de literatuur uit andere taalgebieden in Nederlandse of Friese vertaling;

  • c. het bevorderen van de vertaling van kwalitatief hoogstaande oorspronkelijk Nederlands- en Friestalige literaire werken in andere talen dan het Nederlands en het Fries alsmede de internationale verspreiding van deze vertalingen,

   en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

 • 2. De stichting tracht deze doelen te bereiken onder meer door:

  • a. het verlenen van subsidies en andere middelen aan schrijvers, vertalers, uitgevers en instellingen voor activiteiten die zijn gericht op de schepping, productie, publicatie, distributie en promotie van oorspronkelijk Nederlands- en Friestalige literaire werken dan wel van literaire vertalingen uit, dan wel in de Nederlandse of Friese taal;

  • b. de bevordering van het op niveau beoefenen van het vak van literair vertaler;

  • c. het in stand houden en ondersteunen van residenties in Nederland voor beoefenaars van het vak van literair schrijver en vertaler;

  • d. het organiseren en ondersteunen van manifestaties, festivals, workshops en conferenties in binnen- en buitenland;

  • e. het beheren van een Letterenhuis dat behuizing biedt aan onder meer Stichting Schrijvers School Samenleving; en:

  • f. alle andere wettige wijzen die aan deze doelen dienstbaar zijn.

 • 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

 • 4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

 • 5. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

  • a. subsidies;

  • b. bijdragen van instellingen en particulieren;

  • c. andere langs wettige weg verkregen baten.

Organen van de stichting

Artikel 4

De stichting kent de volgende organen:

 • a. de directie, als bedoeld in artikel 5;

 • b. de raad van toezicht, als bedoeld in artikel 10;

 • c. het bureau, als bedoeld in artikel 13.

Directie: samenstelling, benoeming en ontslag

Artikel 5
 • 1. De directie bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste één en ten hoogste twee natuurlijke personen. Een niet voltallige directie behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 2. Een directielid wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.

 • 3. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor leden van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeur.

 • 4. Leden van de directie worden door de minister benoemd op voordacht van de raad van toezicht van de stichting. De voordracht vindt plaats met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 3.

 • 5. Indien de minister zich niet kan vinden in de door de raad van toezicht voorgedragen kandidaat, stelt hij de raad van toezicht in de gelegenheid binnen twee maanden een nieuwe kandidaat voor te dragen.

 • 6. Een directielid wordt benoemd voor ten hoogste vijf jaar. Hij is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar.

 • 7. Schorsing en ontslag van een directielid vindt slechts plaats wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie dan wel wegens andere zwaarwegende in de persoon van de betrokkene gelegen redenen. Ontslag vindt voorts plaats op eigen verzoek. Schorsing en ontslag als bedoeld in de eerste zin van dit artikellid vinden niet plaats dan na voorafgaande consultatie van de raad van toezicht.

 • 8. Het lidmaatschap van een lid van de directie eindigt:

  • a. door zijn overlijden;

  • b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;

  • c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

  • d. door zijn aftreden, al dan niet wegens het volbrengen van de vijfjaarsperiode dan wel tienjaarsperiode als in lid 6 bedoeld;

  • e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;

  • f. door zijn ontslag verleend door de minister;

  • g. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van toezicht;

  • h. door het aanvaarden van een benoeming tot directeur dan wel bestuurder of tot lid van een toezichthoudend orgaan van een instelling op het gebied van de letteren, voor welke benoeming door de raad van toezicht geen ontheffing is verleend.

 • 9. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.

Directie: taak en bevoegdheden

Artikel 6
 • 1. De directie is belast met het besturen van de stichting en met het beheer van en de beschikking over het vermogen van de stichting binnen de grenzen van haar doel en onverminderd het bepaalde in artikel 17, en binnen de grenzen van een door de raad van toezicht goed te keuren directiereglement.

 • 2. De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

 • 3. De directie kan zich bij besluitvorming over aanvragen van een subsidie laten adviseren door een of meerdere adviseurs of adviescolleges. Leden van adviescolleges worden benoemd op basis van een profielschets en ontslagen door de directie.

 • 4. Directieleden doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een directeur dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het directielid – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken.

 • 5. Directieleden kunnen geen subsidie ontvangen uit de middelen van het fonds.

 • 6. Directieleden kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting met uitzondering van die functies die zij qualitate qua bekleden.

 • 7. De directie doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de directie waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad van toezicht. Deze regels worden schriftelijk vastgelegd in een directiereglement en vastgesteld door de raad van toezicht. Doet de directie geen voorstel voor een directiereglement, dan is de raad van toezicht bevoegd het directiereglement zelfstandig vast te stellen.

 • 8. Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen.

 • 9. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig;

  • a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;

  • b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;

  • c. een plan inzake een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem;

  • d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.

 • 10. De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

Directie: vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang

Artikel 7
 • 1. De directie vertegenwoordigt de stichting.

 • 2. In geval er twee directieleden zijn, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid ook aan ieder directielid individueel toe.

 • 3. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald.

 • 4. Bij ontstentenis van alle directieleden en functionarissen als bedoeld in het vorige artikellid vertegenwoordigt de raad van toezicht de stichting.

 • 5. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meerdere directieleden, blijft het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid van dit artikel onverkort van kracht. Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directieleden in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of het directielid niet aan.

Verlenen van subsidie

Artikel 8

De directie beslist over het verlenen van subsidie of andere vormen van ondersteuning met inachtneming van een of meerdere reglementen met daarin de besluitvorming, de werkwijze, de procedures, de criteria voor het verstrekken van subsidies of andere vormen van ondersteuning en de verplichtingen die aan de ontvanger worden opgelegd als bedoeld in artikel 15.

Goedkeuring besluiten van de directie

Artikel 9
 • 1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent:

  • a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

  • b. de strategie van de stichting die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;

  • c. de financiering van de strategie van de stichting;

  • d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;

  • e. het benoemen van de externe accountant;

  • f. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;

  • g. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

  • h. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 7.3 en vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;

  • i. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

  • j. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het beleid ten aanzien van de adviseurs van het fonds;

  • k. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;

  • l. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;

  • m. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal (minimaal drie) werknemers tegelijkertijd of binnen een tijdsbestek van zes maanden;

  • n. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting.

 • 2. De raad van toezicht kan bepalen dat een in het eerste lid bedoeld besluit, evenwel met uitzondering van het vervreemden, verkrijgen of bezwaren van registergoederen, niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 6.9.

 • 3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in het eerste lid zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.

 • 4. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel, evenwel met uitzondering ten aanzien van het vervreemden, verkrijgen of bezwaren van registergoederen, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie niet aan.

Raad van toezicht

Artikel 10
 • 1. De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waarvan de kosten ten laste komen van de stichting.

 • 2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst of ontslagen door de minister.

 • 3. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de leden van de raad van toezicht, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de leden.

 • 4. Leden van de raad van toezicht worden door de minister benoemd op voordacht van de raad van toezicht van de stichting. De voordracht vindt plaats met inachtneming van de profielschets bedoeld in het derde lid.

 • 5. Indien de minister zich niet kan vinden in de door de raad van toezicht voorgedragen kandidaat, stelt hij de raad van toezicht in de gelegenheid binnen twee maanden een nieuwe kandidaat voor te dragen.

 • 6. Leden van de raad van toezicht hebben daarin zitting voor ten hoogste vier jaar. Elk jaar treedt volgens een door de raad op te stellen rooster tenminste één lid af. Een lid is na aftreden volgens rooster éénmaal onmiddellijk herbenoembaar. Een tussentijds benoemd lid neemt de plaats in van zijn voorganger voor de resterende duur van diens zittingsperiode, tenzij deze periode korter duurt dan een jaar; hij is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar.

 • 7. Schorsing en ontslag van een lid van de raad van toezicht vindt slechts plaats wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie dan wel wegens andere zwaarwegende in de persoon van de betrokkene gelegen redenen. Ontslag vindt voorts plaats op eigen verzoek. Schorsing en ontslag als bedoeld in de eerste zin van dit artikellid vinden niet plaats dan na voorafgaande consultatie van de raad van toezicht.

 • 8. Het lidmaatschap van een lid van de raad van toezicht eindigt:

  • a. door zijn overlijden;

  • b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;

  • c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

  • d. door zijn aftreden, al dan niet wegens het volbrengen van de vierjaarsperiode dan wel de achtjaarsperiode in lid 6 bedoeld;

  • e. doordat hij werknemer wordt van de stichting;

  • f. door het aanvaarden van een benoeming tot directielid van de stichting;

  • g. bij ontslag verleend door de minister.

Raad van toezicht: taak en bevoegdheden en besluitvorming

Artikel 11
 • 1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.

 • 2. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

 • 3. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.

 • 4. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.

 • 5. De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun (neven)functies, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken.

 • 6. Leden van de raad van toezicht kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting met uitzondering van die functies die zij qualitate qua bekleden. De raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht vast te stellen periode.

 • 7. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris tevens plaatsvervangend voorzitter.

 • 8. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.

 • 9. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 • 10. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

 • 11. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de in vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 • 12. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering slechts één ander lid vertegenwoordigen.

 • 13. De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht alsmede regels omtrent zijn bezoldiging, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

Gemeenschappelijke vergadering van directie en de leden van de raad van toezicht

Artikel 12
 • 1. Ten minste vier maal per jaar komen de directie en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.

 • 2. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de directie dit noodzakelijk acht.

 • 3. Tot bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de directie en de voorzitter van de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.

Het Bureau

Artikel 13

De directie laat zich voor het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden bijstaan door het personeel van het bureau, waarvan de kosten ten laste komen van de stichting. Dit personeel wordt door de directie benoemd, geschorst en ontslagen.

Nadere regelen

Artikel 14

Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde stelt de directie een huishoudelijk reglement vast waarin in ieder geval wordt geregeld de benoeming, samenstelling en zittingstermijn van adviescolleges, alsmede de bezoldiging van adviescolleges.

Subsidiereglementen

Artikel 15
 • 1. Ten behoeve van het verlenen van subsidies stelt de directie één of meer subsidiereglementen vast waarin worden geregeld de werkwijze, de procedures en de criteria die de directie bij het beslissen op aanvragen voor bijdragen hanteert, alsmede de voorschriften die aan een toekenning van een subsidie worden verbonden.

 • 2. Een subsidiereglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn, met name niet met artikel 10 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,

 • 3. De directie is te allen tijde bevoegd een subsidiereglement te wijzigen of op te heffen, mits daarbij het bepaalde in dit artikel en het bepaalde in artikel 10 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in acht wordt genomen.

 • 4. Een subsidiereglement of wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de minister alvorens het in werking kan treden.

 • 5. De directie plaatst reglementen en wijzingen daarvan zo spoedig mogelijk na goedkeuring door de minister in de Staatscourant.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 16
 • 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

 • 2. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van de alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

 • 3. De directie is verplicht jaarlijks binnen zes maanden, of zoveel eerder als op grond van andere verplichtingen van de stichting nodig is, na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te maken en legt deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt de directie ook een jaarverslag, de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht.

 • 4. De jaarrekening is ingericht overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de subsidieverplichtingen, gesteld door de minister.

 • 5. De directie brengt jaarlijks verslag uit over de werkzaamheden van de stichting in het daaraan voorafgaande jaar en over het gevoerde beleid. In dit verslag, dat door de stichting openbaar wordt gemaakt, wordt een overzicht opgenomen van de verleende financiële steun, als bedoeld in artikel 8.

 • 6. In de reglementen van de directie en de raad van toezicht kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het verslag aan de orde dienen te komen.

 • 7. De jaarrekening wordt ondertekend door de directie en de voorzitter van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

 • 8. De raad van toezicht verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Het bepaalde in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijke van overeenkomstige toepassing.

 • 9. Onverminderd het bij of krachtens de Archiefwet 1995 gestelde is de directie verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in het eerste lid bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

 • 10. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

Artikel 17
 • 1. De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de raad van toezicht.

 • 2. De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. De in dit lid bedoelde goedkeuring vindt niet plaats zolang de raad van toezicht niet met de in artikel 16.8 bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.

 • 3. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan de directie voor de uitoefening van diens taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

Statutenwijziging

Artikel 18
 • 1. De raad van toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen, nadat de directie daartoe een voorstel heeft gedaan. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de minister.

 • 2. Een besluit tot statutenwijziging van de raad van toezicht behoeft een twee-derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee-derde van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de raad van toezicht waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee-derde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.

 • 3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt ten minste twee weken.

 • 4. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder directielid is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

 • 5. De directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

 • 6. De directie doet van de statutenwijziging zo spoedig mogelijk mededeling in de Staatscourant.

Ontbinding en vereffening

Artikel 19
 • 1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden, doch niet eerder dan nadat voor dit besluit voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht en van de minister is ontvangen.

 • 2. Op een besluit tot goedkeuring ten aanzien van het besluit tot ontbinding is het bepaalde in het tweede en in het derde lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.

 • 3. De stichting kan voorts worden ontbonden door de minister, nadat de minister de directie hierover heeft gehoord.

 • 4. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, worden de directieleden vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.

 • 5. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig.

 • 6. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de minister. Tevens wordt, in overleg met de minister, een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen.

 • 7. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Overgangsbepaling

Artikel 20
 • 1. In afwijking van artikel 10.2 wordt de raad van toezicht per een april tweeduizend veertien gevormd door de volgende leden:

  • a. de heer J.Th. Hoekema;

  • b. de heer K. van Noppen;

  • c. de heer W. Otterspeer;

  • d. mevrouw G.M. Nefkens;

  • e. mevrouw M.H.M.H. Lopes Cardozo-Laane.

 • 2. De voorzitter van de raad van toezicht per een april tweeduizend veertien is: de heer Hoekema genoemd in lid 1.a.

 • 3. Als rooster van aftreden van de leden genoemd in lid 1 a.,b. en c. geldt het bestaande rooster van aftreden van het bestuur van de stichting, zoals dit op eenendertig maart tweeduizend veertien zal zijn samengesteld.

 • 4. Voor de leden genoemd in lid 1.d. en e. geldt dat hun eerste termijn per een april tweeduizend veertien ingaat.

 • 5. De leden van het bestuur als bedoeld in lid 1.a., b. en c, alsmede mevrouw Y.R.C. van Oort en de heer P.F.M. de Jong worden per een april tweeduizend veertien als bestuurders van de stichting ontslagen.

 • 6. Bij de eerste benoemingen van leden van de raad van toezicht na een april tweeduizend veertien geldt het bepaalde in artikel 10.2.

 • 7. Als directielid wordt per een april tweeduizend veertien voor een periode van vijf jaar benoemd: de heer T.R.F.M. Perez.

Slot akte

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.

Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig tevoren te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

Naar boven