Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 7 april 2014, 2014-0000044063, houdende enkele wijzigingen van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 5 en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, tweede lid, wordt Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’ vervangen door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken.

B

In artikel A13 in bijlage 1 wordt ‘€ 20.000.000,–’ vervangen door: € 30.000.000,.

C

In artikel A17, onderdeel b, in bijlage 1 wordt ‘24 maanden’ vervangen door: 40 maanden.

D

Artikel B2 in bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Een subsidieaanvraag met betrekking tot een project in het kader van Actie B, wordt in het jaar 2014 ontvangen in het aanvraagtijdvak van 1 oktober 2014, 09:00 uur, tot en met 31 oktober 2014, 17:00 uur.

E

Artikel B3 in bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt ‘€ 9.000.000,–;’ vervangen door: € 11.000.000,–;.

2. In onderdeel e wordt ‘€ 2.000.000,–.’ vervangen door: € 10.000.000,–;.

3. Onder vervanging van de punt door een puntkomma na onderdeel e wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. voor aanvragen, ingediend in 2014: € 15.000.000,–.

F

In artikel E15 in bijlage 1 wordt ‘€ 10.000.00,–’ vervangen door: € 10.200.000,–.

G

In artikel J3, onderdeel e, in bijlage 1 wordt ‘€ 36.095.000,–’ vervangen door: € 44.000.000,–.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 april 2014

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma.

TOELICHTING

In artikel 3, tweede lid, van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 is de recente naamswijziging van de certificeringsautoriteit aangepast. De tenaamstelling van de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid is gewijzigd in ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken’.

Om de laatste middelen van het ESF-programma te kunnen benutten, wordt het budgetplafond van enkele nog niet afgeronde Acties verhoogd.

Het budgetplafond Actie A-UWV uit het aanvraagtijdvak augustus-september 2012 wordt verhoogd van 20 naar 30 miljoen euro en de looptijd wordt verlengd tot 31 december 2015.

Het budgetplafond van Actie B, aanvragen 2012 en 2013 wordt verhoogd van 9 naar 11 miljoen respectievelijk van 2 naar 9 miljoen euro. In oktober 2014 wordt een laatste tijdvak voor Actie B geopend met een budgetplafond van 15 miljoen euro. De daadwerkelijke subsidieverlening en -vaststelling is onder voorbehoud dat er voldoende middelen resteren.

Het plafond van de Actie E2 (Duurzame inzetbaarheid sectoren) wordt verhoogd van 10 naar 10,2 miljoen euro om daarmee de laatste binnengekomen aanvragen te kunnen honoreren.

Het budgetplafond van Actie Jeugd ten behoeve van het aanvraagtijdvak 2 december 2013 – 17 januari 2014 wordt verhoogd van € 36.095.000 naar € 44.000.000,–. Op basis hiervan kunnen alle aangevraagde projecten in het aanvraagtijdvak worden gehonoreerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma.

Naar boven